Projektā “Atver sirdi Zemgalē” ir iesaistījušies 550 bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes. Speciālistu komanda šiem bērniem ir veikusi individuālo vajadzību izvērtējumu un sastādījusi Individuālo atbalsta plānu. Tālāk bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un viņa vecākiem, audžuvecākiem vai likumiskajam pārstāvim ir iespēja saņemt projekta apmaksātus Individuālajā atbalsta plānā iekļautos sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Lai tos saņemtu, vecākam ir jādodas uz deklarētās dzīvesvietas Sociālo dienestu un jāuzraksta iesniegums. No 550 projektā iesaistītajām ģimenēm, tikai 373 ir spērušas šo nākošo soli – uzrakstījušas iesniegumu un sākušas saņemt nepieciešamos atbalsta pakalpojumus.

Tā, kā 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos 313 (tie ir noteikumi, kas nosaka kādu tieši atbalstu projekta ietvaros ģimenēm var sniegt un apmaksāt no Eiropas piešķirtā finansējuma) ir veikta virkne izmaiņu, kas būtiski palielina ģimenēm pieejamo atbalstu, tālāk uzskaitīsim, kādi pakalpojumi projekta dalībniekiem vispār var tikt piešķirti un apmaksāti.

Atbalsts ģimenēm - baneris

Kādus atbalsta pakalpojumus projekta dalībnieki var saņemt?

I. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI bērnam ar invaliditāti un viņu vecākiem/audžuvecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem

  1. Ir atcelts reižu skaita ierobežojums un turpmāk bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt pakalpojumus, kas nepieciešami bērna veselības un sociālā stāvokļa uzlabošanai un ir norādīti atbalsta plānā,  neierobežotā daudzumā. Bērni projekta ietvaros saņem, piemēram, dienas aprūpes centra pakalpojumu, ergoterapeita, audiologopēda, rehabilitologa, psihologa, osteopāta, psihiatra konsultācijas; dažāda veida terapijas – mākslas, deju kustību terapiju, fizioterapiju, kanisterapiju, Voita terapiju, spēļu terapiju, smilšu terapiju, Montesori terapiju, ABA vai uzvedības terapiju; MARTEMEO metodes pakalpojumu, silto smilšu nodarbības un citus pakalpojumus, kas iekļauti atbalsta plānos un nepieciesami bērna veselības stāvokļa uzlabošanai.
  2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem/ audžuvecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem ir atcelts reižu skaita ierobežojums un turpmāk ir iespēja saņemt pakalpojumus neierobežotā daudzumā. Turklāt vairs nav noteikti konkrēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas nozīmē, ka var izvēlēties veselības stāvoklim nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, piemēram, mākslas, mūzikas terapiju, psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, izglītojošās vecāku atbalsta grupas u.c. pakalpojumus, kas noteikti atbalsta plānā.

Ir ļoti vēlams, lai vecāks iesniegumā norāda nepieciešamo pakalpojumu un konkrētu  speciālistu vai pakalpojuma sniedzēju. Projekta ietvaros apmaksātus pakalpojumus var sniegt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības personu reģistrā, ārstniecības iestāžu reģistrā vai psihologu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc  pakalpojumu varēs saņemt pie norādītā speciālista vai pakalpojumu sniedzēja tikai, ja tas būs atbilstoši reģistrēts kādā no reģistriem.

II. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

Ja bērnam ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) ir iespējams saņemt projekta apmaksātu sociālās aprūpes pakalpojumu:

  • bērnam līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – līdz 200 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru; tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) – līdz 40 stundām kalendāra mēnesī – saturīgai brīvā laika pavadīšanai;
  • bērnam no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot)  – līdz 80 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru;  tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) –  līdz 40 stundām kalendāra mēnesī – saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Rakstot iesniegumu, ļoti vēlams minēt konkrētu pakalpojuma sniedzēju.  Izvēli var izdarīt starp zināmiem pakalpojuma sniedzējiem vai arī vecāki var uzrunāt kādu no tuvinieku vai paziņu vidus, kas uzņemtos sniegt apmaksātu pakalpojumu. Aprūpes pakalpojuma sniedzējs nevar būt bērna 1. pakāpes radinieks un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona (mamma un tētis), bet var būt, piemēram, krustmāte, vecvecāki, kuri dzīvo citā adresē. Pašvaldība tad noslēgs pakalpojuma līgumu ar izvēlēto personu un ģimene varēs saņemt projekta apmaksātu pakalpojumu.

Aprūpes pakalpojums nodrošina aprūpi un uzraudzību bērna dzīves vietā; attīsta viņa pašaprūpes spējas un piedāvā bērnam saturīgi pavadīt brīvo laiku.

III. ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMS bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

Bērna ar FT likumiskie pārstāvji ar VDEĀK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) var izmantot atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā.

Atelpas brīža pakalpojums piedāvā: pieskatīt un aprūpēt bērnu pakalpojuma sniegšanas vietā, ēdināšanu 4 x dienā, pastaigas svaigā gaisā, mācīt pašaprūpi, saturīgi pavadīt brīvo laiku, speciālistu konsultācijas.

Pakalpojumu var sniegt Sociālo pakalpojumu sniedzēju  reģistrā reģistrēti  pakalpojuma sniedzēji.

Kas jādara lai saņemtu pakalpojumus?

Ģimenēm, kas vēl nav sākušas pakalpojumu saņemšanu, bērna vecākam, audžuvecākam vai likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas deklarētās dzīvesvietas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Savukārt, tās ģimenes, kas jau saņem pakalpojumus, var pārskatīt iespējamo atbalstu un, ja nepieciešams, iesniegumā lūgt piešķirt nepieciešamos pakalpojumus tādā apjomā kāds ir nepieciešamas veselības stāvokļa uzlabošanai.

Projekta mājaslapā ir pieejami iesniegumu paraugi: https://atversirdi.lv/noderigi/, bet iesniegumu var rakstīt arī paša izvēlētā formā. Vēršam uzmanību, ka projektā apmaksātus pakalpojumus varēs saņemt līdz 31.08.2023., tāpēc lūgums neatlikt pakalpojumu saņemšanu uz vēlāku laiku.

Ja jums ir neskaidri jautājumi vai rodas grūtības ar pakalpojumu saņemšanu, aicinām sazināties ar:

Daci Strautkalni, projekta ” Atver sirdi Zemgalē” vadītāju tālr. +371 28807929, e-pasts dace.strautkalne@zpr.gov.lv vai

Natāliju Gerasimovu, projekta “Atver sirdi Zemgalē” koordinatori, tālr:  +371 65207419, e-pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv