Aizkraukles pagasts Dome Koknese
aizņēmums

Lai atjaunotu ceļu Bilstiņi – Atradze Kokneses pagastā un ceļu Ausmas – kapi Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novada dome nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Aizkraukles novada domes Iepirkumu komisija veikusi iepirkumu ceļa Bilstiņi – Atradze Kokneses pagastā seguma atjaunošanai un pieņēmusi lēmumu, ar kuru piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu 187 084,27 eiro (ar PVN). Plānotas arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas līdz 4 000 eiro apmērā. Projektā plānots veikt šī ceļa divu posmu seguma dubultās virsmas apstrādi.

Lai īstenotu investīciju projekta “Ceļa Bilstiņi – Atradze seguma atjaunošana” īstenošanu, nepieciešams 191 084,27 eiro liels finansējums, kura lielāko daļu veido aizņēmums Valsts kasē – 159 021,63 eiro un nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums 32 062,64 eiro apmērā.

Līdzīgs iepirkums veikts arī ceļa Ausmas – kapi seguma atjaunošanai Aizkraukles pagastā. Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli ir 114  289,85  eiro (ar PVN).  Plānotas būvuzraudzības  un autoruzraudzības izmaksas paredzētas līdz 6 000 eiro. Projektā plānots   veikt ceļa Ausmas–kapi divkāršo virsmas seguma apstrādi un meliorācijas sistēmas atjaunošanu vai pārbūvi 0,893 km garumā.

Lai īstenotu investīciju projektu “Ceļa  Ausmas – kapi seguma  atjaunošana”, nepieciešams līdz 120 289,85 eiro liels finansējums. Paredzēts ņemt aizņēmumu valsts kasē  97 146,37 eiro apmērā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 23 143,48 eiro.

Investīciju projekti “Ceļa Ausmas – kapi seguma  atjaunošana” un “Ceļa Bilstiņi – Atradze seguma atjaunošana” atbilst Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2034. gadam un Aizkraukles novada attīstības programmā 2022. – 2028. gadam noteiktajam un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomo funkciju izpilde. Tādēļ pieņemts lēmums par šo projektu iekļaušanu prioritāro projektu sarakstā un tā īstenošanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumus Valsts kasē 256 168 eiro apmērā ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2024. gada jūlijam. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu paredzēts izņemt 2023. gadā, kad tiks veikti plānotie ceļu virsmas seguma uzlabošanas darbi.