Jauniešiem
balvas saņēmēju kopbilde

Šī gada 9. decembrī Aizkraukles kultūras centrā norisinājās Aizkraukles novada aktīvāko un darbīgāko jauniešu godināšanas pasākums, kurā tika pasniegta jaunatnes gada balva “Gada Nagla 2022”.

Lai popularizētu brīvprātīgā darba kustību novadā, mudinot jauniešus būt atvērtākiem, sociāli aktīviem un līdzatbildīgiem pilsoņiem dažādu sabiedrībai nozīmīgu procesu īstenošanā, pasākuma pirmajā daļā tika sumināti jaunieši – brīvprātīgā darba veicēji novadā. Savukārt pasākumā otrajā daļā, jau otro gadu pēc kārtas, tika godināti tie Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu apvienību un Skrīveru pagasta jaunieši, pozitīvo pārmaiņu ieviesēji, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu, kā arī skatījumu uz jaunatnes politikas attīstību novadā.

Jaunieši, kuri saņēma apliecinājumu par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba veikšanā un popularizēšanā Aizkraukles novadā 2022. gadā:

 • Meldra Spēka 

Meldras sirdslieta ir video veidošana un montāža, kas pamazām kļūst par jaunietes profesionālās darbības jomu. Iesaistoties un sniedzot vērā ņemamu atbalstu jauniešu iniciatīvas īstenošanai, Meldra kā brīvprātīgā darbojās raidierakstu (podkāstu) sēriju “Jauniešu vidū” realizēšanā, nodrošinot video uzņemšanas un montāžas darbus.

Dvīņumāsas Alita un Loreta kā atbalsta personas aktīvi iesaistījušās vairākos Jauniešu iniciatīvas centra “Ideja”, kā arī visa novada organizētajos pasākumos, piemēram, basketbola un volejbola turnīros. Jaunietes labprāt iesaistījās aktivitāšu plānošanā un koordinēšanā, palīdzēja un atbalstīja pasākuma “Studentu balle 2022” tapšanā, kā arī projekta “Viena iespēja VISIEM!” aktivitāšu īstenošanā un citos, tādējādi arī citus sava vecuma jauniešus mudinot iesaistīties un līdzdarboties. Māsas aktīvi iesaistījās arī Ukraiņu jauniešu uzņemšanā Pļaviņās.

 • Ramona Ivanova un Rebeka Ivanova

Dvīņumāsas Ramonu un Rebeku vieno viens hobijs – dejošana. Ikdienā nodarbojoties ar dejošanu, māsas ar lielu degsmi ne tikai palīdz izdomāt jaunu horeogrāfiju, bet sniedz atbalstu arī deju nodarbību vadīšanā septiņus līdz desmit gadus veciem bērniem. Meitenes ir plānojušas arī dažādu ar dejām saistītu pasākumu norisi Pļaviņās, kā arī aktīvi līdzdarbojas, sniedzot atbalstu dažādu Jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” un bērnu centra “Pepija” pasākumu organizēšanā un plānošanā.

 • Alīna Daniela Orlova, Amanda Malatkovska, Gabriēla Elizabete Kareva, Kitija Zablocka, Parisa Arīna Močāne

Gada garumā brīvprātīgās jaunietes bijušas liels atbalsts gan Aizkraukles novada Interešu izglītības centra organizētajās aktivitātēs, gan arī iesaistījušās dažādus novada līmeņa sporta un kultūras pasākumu norisēs. Jaunietes iespēju robežās uzņēmās gan dažādu jauniešu pasākumu organizēšanu, sākot no pasākuma idejas izstrādes līdz aktivitātes dekorāciju izveidei un pasākuma vadīšanai. Pateicoties šīm brīvprātīgajam un, protams, arī citu jauniešu atbalstam, jauniešu garāža un tās teritorija, kopā ar kopienas dārziem šogad ir piedzīvojusi skaistas pārmaiņas, kļūstot par jauniešiem draudzīgu neformālu vietu, kur pulcēties. Meitenes kopā ar citiem jauniešiem sniedza atbalstu arī Ukrainas jauniešu uzņemšanā Aizkraukles novadā.

Jaunatnes gada balvas “Gada Nagla 2022” ieguvēji

 • Deivids Vanags – balva piešķirta par futbola spēles popularizēšanu Neretas apvienībā.

Pagājušajā gadā Deivids ieguva gada balvu par iniciatīvu izveidot futbola klubu “Rastafari” un futbola sacensību rīkošanu Ērberģē, piesaistot jauniešus no Aizkraukles un citiem Latvijas novadiem. Šogad viņam sakām paldies par neatlaidību un iesāktā darba turpināšanu, kā arī šogad Deivids Ērberģē sācis trenēt bērnus no sešu līdz 14 gadu vecumam, turpina organizēt futbola turnīrus bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem novada līmenī.

 • Valts Censonis par veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu.

Valts bieži iesaistās dažādās sportiskās aktivitātēs, iesaistot un motivējot arī citus jauniešus aktīvam dzīvesveidam. Viņš spēj aizraut un pulcēt ap sevi citus jauniešus un aicina trenēties roku cīkstēšanās  jeb armrestlinga nodarbībās.

 • Reinis Sjomkāns un Rainers Mackevičs par veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu.

Jauniešu rīkotais volejbola turnīrs notika 7. maijā Jaunjelgavā, un tā bija šo jauniešu iniciatīva, jo ikdienā Reinis un Rainers labprāt paši spēlē volejbolu. Pasākuma mērķis bija popularizēt volejbolu kā veselīgas un aktīvas atpūtas iespēju. Jaunieši apzināja spēlētājus, aicināja pieteikties dalībniekus. Pavisam turnīrā piedalījās 40 jauniešu no Aizkraukles, Pļaviņām, Kokneses, Bebriem, Krustpils, Biržiem un Jaunjelgavas.

 • Laura Zīmele par raidierakstu sēriju “Jauniešu vidū” veidošanu.

Laura piedalījās Kokneses jauniešu biedrības izsludinātajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Laiks tavai idejai!” un ieguva finansējumu šī raidieraksta izveidošanai. Šo ierakstu veidošanas mērķis bija veidot jauniešiem saistošas sarunas, kas kalpotu kā kvalitatīvs un izglītojošs materiāls par jauniešiem aktuālām tēmām, piemēram, karjeras izaugsme, fiziskā un emocionālā veselība.

 • Ksenija Vītoliņa par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu.

Ksenija aktīvi darbojas Kokneses jauniešu biedrībā, izrādot iniciatīvu dažādu aktivitāšu organizēšanā jauniešiem, sniedzot jauniešiem atbalstu iniciatīvu projektu realizēšanā. Viņa aktīvi līdzdarbojās arī labo darbu nedēļā.

 • Paula Beāte Mežmale un Anastasija Gorpeņuka – par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešiem draudzīgas vides veidošanu.

Paula un Anastasija ir ļoti radošas meitenes. Viņu iesaiste ir piemērs citiem jauniešiem – neatkarīgi no darba grūtības pakāpes, meitenes vienmēr meklē idejas un risinājums, lai pasākums būtu izdevies. Meitenes ir sniegušas atbalstu un izrādījušas iniciatīvu organizējot JIC “Ideja” pasākumus. Aktīvi iesaistās Pļaviņu vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, izsakot savus priekšlikumus un idejas skolas iekšējās vides labiekārtošanā, lai tā būtu saistoša un pieejama visiem skolēniem.

 • Markuss Ūtēns – par jauniešiem draudzīgas neformālās vides veidošanu.

Ikdienā Markuss aizraujas ar auto sportu, darbojas skolēnu pašpārvaldē un nu jau arī Aizkraukles novada Jauniešu domē. Ir biedrs un brīvprātīgais Kokneses jauniešu biedrībā. Markuss īstenoja projektu “Augstāk par zemi” jeb skeitparka sacensības, iesaistot jauniešus gan kā dalībniekus, gan skeitparka teritorijas uzkopšanā, tādējādi veidojot drošu vidi jauniešu attīstībai. Markuss ar savu piemēru cenšas iedvesmot arī citus jauniešus. 

 • Amanda Malatkovska, Krista Romanova, Emīlija Zemniece, Marta Ušacka – par jauniešiem draudzīgas neformālās vides veidošanu.

Piedaloties Kokneses jauniešu biedrības izsludinātajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Laiks tavai idejai!”, jaunietes ieguva finansējumu skatuvītes izveidei Aizkraukles novada Interešu izglītības centra paspārnē esošajai neformālās jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietai – garāžai, padarot tās teritoriju daudz pievilcīgāku svētku svinēšanai un jauniešu aktivitātēm. Pieaicinot arī citus jauniešus, meitenes veidoja gan skatuves skices, gan iesaistījās skatuvītes iekārtošanas darbos, kā arī dažādu pasākumu plānošanā un īstenošanā.

 • Amanda Anna Niedre, Sanita Maskalāne, Diāna Grīslīte, Kārlis Ivars Valdheims – par drošas vides veidošanu jauniešu emocionālās labsajūtas veicināšanai.

Lai Aizkraukles novada vidusskolas 7. klašu skolēniem radītu izpratni par emociju veidiem un to veselīgu izpaušanu citus neaizskarošā veidā, jauniešu grupa pagājušā mācību gada noslēgumā patstāvīgi izstrādāja projektu “Kontakts”. Šobrīd, kad projekts tiek aktīvi īstenots, jaunieši saņem pozitīvas atsauksmes par jauniešu pašu veidotajām izlaušanās istabām un aicinājumus dot iespēju arī citiem skolēniem “izlausties”. Tā ir tikai viena daļa no visām aktivitātēm, pateicoties kuru īstenošanai jaunieši jau šobrīd guvuši atzinību vienaudžu vidū.

 • Klāvs Kalnāre – par ģitārspēles popularizēšanu un sekmīgu tradīciju turpināšanu Neretā.

Klāvs mīlestību pret ģitārspēli mantojis no tēva, viņi kopā bieži muzicē. Klāvs ir sabiedriski aktīvs jaunietis, kurš labprāt līdzdarbojas dažādu notikumu īstenošanas procesos. Viņš izveidojis savu jauniešu vokāli instrumentālo ansambli un koncertē. 

 • Toms Freimanis, Henrijs Edvards Krilovs – par radošās dzirksts uzturēšanu Mazzalves kopienā.

Jaunieši nodibinājuši grupu “Pufaikciema muzikanti” un ar pašu radītām dziesmām, kurām Toms raksta vārdus, Henrijs Edvards – mūziku, piedalās radio raidījuma “Priekšnams” dziesmu konkursā, gūstot labus rezultātus, nokļūstot pat topa 1.vietā. Jaunieši uzstājās Ērberģes sporta svētkos un ar savu radošumu un entuziasmu ir iedvesmojuši arī savus līdzcilvēkus.

Pateicību par atbalstu jauniešu iniciatīvām saņēma “Kokneses jauniešu biedrība”. Biedrība veiksmīgi īstenoja projektu “Gatavs dzīvei!”, ko finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pateicamies jauniešiem, kuri bija drosmīgi un neatlaidīgi, tādējādi tika pamanīti un viņu ieguldījums novērtēts. Esam pārliecināti, ka mūsu novadā ir vēl daudz dedzības pilnu un radošu jauniešu, kuriem teikt paldies, tāpēc ceram, ka ar katru gadu mums izdosies pulcināt un godināt aizvien vairāk un vairāk jauniešu, ar kuriem viss novads patiešām no sirds varam lepoties – atsaucīgiem, sirsnīgiem, labestīgiem un čakliem.

Darbīgākie jaunieši saņem balvu “Gada Nagla”

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv