Daudzeses pagasts Dome Sabiedrība
tantes sēž

Marta pirmajā pirmdienā Aizkraukles novada pašvaldības vadība un speciālisti, kā jau ierasts, tikās ar novada iedzīvotājiem – šoreiz  Daudzeses pagasta saieta namā. Uz tikšanos bija ieradušies vairāk nekā divdesmit vietējo iedzīvotāju.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums teica: “Novads ir jāiepazīst. Sākumā šķita, ka to var izdarīt pāris mēnešos, bet tas ir maldīgs priekšstats. Novads ir plašs un daudzveidīgs, un mums visiem tagad jāatrod kopīga sadarbības sistēma.” Dodoties uz visām novada vietām, var iepazīt gan teritoriju, gan iedzīvotājus, gan vietējās tradīcijas, kas rada dziļāku izpratni par nepieciešamajām darbībām vienmērīgai novada attīstībai.

Priekšsēdētājs klātesošajiem izskaidroja jauno pārvaldības modeli, tostarp arī to, ka nākotnē, iespējams, atteiksies no vidusposma starp pagastiem un novada centru. Pašvaldībai ir svarīgi, lai pakalpojumi ir pieejami pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Šo plaisu starp iedzīvotājiem un pašvaldību iecerēts mazināt ar jaunajā Pašvaldību likumā rosinātajām iedzīvotāju padomēm, kurās kopienas intereses pārstāvēs vietējie aktīvie iedzīvotāji. Šo padomju virzītajām idejām tiks piešķirts arī līdzdalības budžets 0,5 procentu apmērā no pašvaldības kopējā budžeta.

Šoreiz uz tikšanos bija ieradušies arī priekšsēdētāja vietnieki Andris Zālītis un Dainis Vingris, izpilddirektors Uldis Riekstiņš, viņa vietnieks Kaspars Sniedzītis, kurš atbild par administrācijas darbu, deputāte un domes sociālās komitejas priekšsēdētāja Zane Romanova, deputāte un vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne, kā arī Sociālā dienesta vadītājs Edvarts Pāvulēns, kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne, novada sporta centra vadītājs Valdis Padoms, Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītāja Signe Gaigalniece un Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītājs Uldis Albiņš.

Anta Teivāne informēja par kultūras nozares darbību novadā. Viena no prioritātēm ir amatiermākslas pieejamība iedzīvotājiem katrā pagastā. Arī Daudzevā darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi. Šis ir Dziesmu un deju svētku gads, kur novadu pārstāvēs 39 kolektīvi ar 1000 pašdarbniekiem, tostarp arī Daudzevas sieviešu koris. Daudzevā noris aktīva kultūras dzīve. Šogad plānotie novada svētku pasākumi 27. maijā notiks arī Daudzevas kultūras centrā, ievadot Dziesmu svētku laiku.

“Daudzeses pagastā strādā arī sporta organizatore, kura veic nepilnu slodzi. Viņa vismaz reizi vai divas mēnesī rīko dažādas sportiskas aktivitātes. Ja jums ir kādi ieteikumi, ko Daudzevā būtu vērts rīkot tieši sporta jomā, lūdzu, iesakiet – esam atvērti,” saka sporta nozares vadītājs Valdis Padoms.

Sociālā dienesta vadītājs Edvarts Pāvulēns uzteica Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītāju Signi Gaigalnieci par aktīvo atbalstu un līdzdarbošanos arī sociālās jomas jautājumu risināšanā. Šogad īpaši pieaudzis komunālo maksājumu īpatsvars iedzīvotāju budžetā, tāpēc vadītājs aicina klātesošos droši meklēt atbalstu sociālajā dienestā.

Zālē izskanēja aicinājums sociālajiem darbiniekiem vairāk doties pie senioriem, kuri jūtas vientuļi, taču ir jāsaprot, ka profilaktiski šāda rīcība no sociālā dienesta puses nav iespējama, jo darbinieks pagastā ir viens, bet diemžēl klientu skaits turpina pieaugt. Ir sarežģīti vienkāršos vārdos izskaidrot gana komplicēto atbalsta sistēmu, tāpēc Sociālā dienesta vadītājs lūdz vērsties dienestā par katru individuālu gadījumu. Arī pagasta pakalpojumu centrā iespējams lūgt palīdzēt sazināties ar konkrētajā gadījumā nepieciešamo speciālistu, sadarbība starp pagastu un dienestu ir ļoti veiksmīga.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne informēja par pašvaldības ieviesto aplikāciju, kuru jau drīzumā bez maksas varēs lejuplādēt aplikāciju veikalos. Bija patīkami dzirdēt, ka visi sanākušie regulāri saņem novada informatīvo izdevumu, no tā uzzinot par novadā notiekošo.

Priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris uzsvēra, ka liela loma ir modernai izglītībai, kura paver iespējas atrast labu darbu un konkurēt darba tirgū arī ārpus novada un Latvijas. Daudzesiešiem plašākas iespējas uzņēmējdarbībai radīs militārā poligona “Sēlija” izveide. Te radīsies pieprasījums pēc ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumiem, frizētavām un citiem pakalpojumiem. Arī Latvijas uzņēmējiem pieaug interese par ražotņu izvietošanu Daudzeses pagastā, te lielie plusi ir dzelzceļš un salīdzinošs galvaspilsētas tuvums, kā arī atjaunotais ceļš. Šie faktori liek cerēt, ka arī Daudzeses pagastam ir iespējas veiksmīgai izaugsmei.

“Daudzeses pagasts ir viens no tiem pagastiem, kur ceļu apsaimniekošana notiek ļoti korekti un atbilstoši normatīvajam regulējumam, tas ir paraugs  pārējiem novada pagastiem,” pagasta vadītāju uzslavēja priekšsēdētāja vietnieks vides un tautsaimniecības jautājumos Andris Zālītis. Arī turpmāk ceļu atjaunošana ir viena no pagasta prioritātēm, kas ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai teritorijas attīstībai.

Otra jutīga tēma ir arī dzīvokļu un namu apsaimniekošana – ir jārīko regulāras sapulces, lai iedzīvotāji un dzīvokļu īpašnieki vienotos par kopīpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Zālīša kungs apliecina savu gatavību iesaistīties un palīdzēt ar padomu dzīvokļu īpašnieku sapulču organizēšanā.

Izpilddirektors Uldis Riekstiņš uzsvēra, ka līdz reformai pagasti Jaunjelgavas pusē bija darbojušies gana autonomi – gan budžeta veidošanā, gan citās jomās. Taču tagad jāsaprot, ka ir mainījusies novada pārvaldības struktūra, ir bijusi nepieciešamība izveidot vairākas jaunas struktūras, piemēram, pašvaldības policiju, kura pilda uzdevumus visa jaunā novada teritorijā, līdz ar to arī tās ir jāfinansē solidāri.

Administrācijas vadītājs Kaspars Sniedzītis aicināja neuztvert administrāciju kā birokrātisko aparātu, bet kā iespēju saņemt atbalstu ikdienas pakalpojumu saņemšanai. Iedzīvotājiem visnozīmīgākās nodaļas ir sabiedrisko attiecību nodaļa, kura ir kā saziņas kanāls starp pašvaldību un iedzīvotājiem un otrādi, klientu apkalpošanas centri, kuri izvietoti visā novada teritorijā, kā arī attīstības nodaļa, kura aktīvi meklē dažādas iespējas vietējo un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistei dažādu projektu īstenošanai visā novada teritorijā. Daudzeses pagastā pagājušajā gadā tika veikti ceļa virsmas seguma dubultā apstrāde vairāku kilometru garumā. Plānots, ka 2022. gadā projektētie ceļi tiks rekonstruēti arī šogad, ņemot aizņēmumu šo projektu īstenošanai un ieguldot ap miljonu eiro.

Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītājs Uldis Albiņš norādīja, ka Daudzeses pagastā tikai nesen izveidota efektīva mājokļu apsaimniekošanas sistēma, kas pēdējos gados devusi iespēju remontēt daudzdzīvokļu namu jumtus, tīrīt skursteņu un veikt citus nepieciešamos īpašumu uzturēšanas darbus. Taču jārēķinās, ka tuvākajā piecgadē novadā mainīsies namu apsaimniekošanas kārtība, tā būs jānodod kapitālsabiedrībām, kā tas jau ir izdarīts vairākās vietās novadā.

Dzīvokļu apsaimniekošanas kārtība raisīja iedzīvotāju debates, jo Daudzesē ir daudz neprivatizētu dzīvokļu, kurus apdzīvo trūcīgas vai maznodrošinātas personas. Izskanot bažām, ka šāds modelis radīs krasu tarifu kāpumu, izpilddirektors skaidroja, ka pašvaldības kapitālsabiedrībām nav jādarbojas ar peļņu, taču vienlaikus tās nedrīkst arī radīt zaudējumus. Kapitālsabiedrību pakalpojumu tarifus lielā mērā regulē valsts izveidotā institūcija – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas nepieļauj nepamatotu cenu kāpumu.   

Kopumā tikšanās Daudzeses pagastā aizvadīta pozitīvā gaisotnē. Iedzīvotāji ieteica arī pēc iespējas sīkāk un vienkāršākā valodā skaidrot budžeta veidošanas pamatprincipus, lai rastos skaidrs priekšstats gan par iedzīvotāju nodokļu naudas sadalījumu un īpatsvaru budžetā, gan par katra konkrētā pagasta darbībai un attīstībai pieejamajiem līdzekļiem.

Pateicamies ikvienam, kuri atrada laiku tikties un kopīgi spriest par izaicinājumiem kopīgā novada attīstībā.

Nākamā tikšanās plānota 20. martā pulksten 16 Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrā un pulksten 18 Mazzalves pagasta pakalpojumu centrā. Iedzīvotāji jau iepriekš jautājumus var iesūtīt arī e-pasta: info@aizkraukle.lv vai zvanīt pa tālruni +371 27889770 (darba laikā). Jautājumus gaidīsim līdz 16. marta pulksten 12.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Daudzevā