Dome Iršu pagasts Sabiedrība
tikšanās ar iedzīvotājiem

Uz tikšanos ar novada domes vadību un speciālistiem 12. februārī Iršu iedzīvotāji bija ieradušies kuplā skaitā, tādēļ ieplānotā tikšanās vieta tika pārcelta uz plašākam telpām – sākumskolas zāli. Iršu kopiena vienmēr bijusi ļoti aktīva, un arī šoreiz pašvaldības pārstāvjiem tika uzdots daudz jautājumu par iedzīvotājiem aktuālajām tēmām.

Uz tikšanos bija ieradies novada domes priekšsēdētāja vietnieki Dainis Vingris un Andris Zālītis, Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Agrita Vagoliņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa un viņas vietniece Ilona Lazda, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Arvis Upīts, Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Olita Znotiņa, SIA “Aizkraukles siltums” valdes loceklis Edgars Bricis.

Iršu pagasta pakalpojumu centra vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa klātesošos informēja par jau paveiktajiem un šogad plānotajiem darbiem, piemēram, salabotas sporta halles teknes, Iršu katlumājā iegādāts lietots apkures katls, veikti magazīnas laukuma un telpu iekārtošanas darbi. Šogad un nākamgad ieplānoti daudzi darbi, piemēram, ierīkot magazīnas videonovērošanu, signalizāciju, tualeti, turpināt veidot atpūtas laukumu nojaukto kūtiņu vietā pie magazīnas, veikt pagasta centra meliorācijas un lietus noteces sistēmas sakārtošanas darbus, Pērses upes tilta Dzirnavas‒Ezerkalni tehnisko izpēti un atjaunošanu, iecerēts ierīkot ielu apgaismojumu no centra līdz magazīnai, atjaunot volejbola laukuma žogu, sporta halles grīdas segumu un veikt citus darbus.

Plaši tika diskutēts saistībā ar Pērses sākumskolu. Sarmīte Kļaviņa informēja, ka sākumskolā 1.‒3. klases grupā pašlaik mācās tikai 8 skolēni, savukārt 4.‒6. klases grupā ‒ 10. Skolā ir izveidoti trīs apvienoto klašu komplekti. No 2021. līdz 2023. gadam skolēnu skaits ir samazinājies: 2021. gada 1. septembrī 1.‒6. klasē bija 24 skolēni un 17 bērni pirmsskolas grupā, 2022. gadā – 21 skolēns 1.‒6. klasē un 16 bērni pirmsskolas grupā, 2023. gadā ‒ 18 skolēni 1.‒ 6. klasē un 14 bērni pirmsskolas grupā. Skolā netiek nodrošināts nepieciešamais atbalsta personāls ‒ nav psihologa, speciālā pedagoga, logopēds strādā ar minimālu likmi. Ir ilgstošas skolotāju vakances, piemēram, svešvalodā, sociālajās zinībās. Ja klasē ir tikai divi vai trīs skolēni, nav iespējams pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošināt mācību procesu, un izglītības kvalitāti pasliktina darbs apvienotajās klasēs. Pēdējā gada laikā bijušas astoņas nopietnas sarunas ar Pērses sākumskolas pedagogiem, darbiniekiem un skolēnu vecākiem, Izglītības pārvaldes pārstāvji vērojuši mācību procesu, ir pārrunātas skolas stiprās un vājās puses, sanāksmes ir protokolētas. Diemžēl skolēnu skaits pēdējos gados ir samazinājies un nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, stundu organizācijas principus, ņemot vērā mūsdienu mācību satura un pieejas būtiskos elementus, ieskaitot prasību skolēniem pašiem izvirzīt stundas mērķi un stundas beigās novērtēt sasniegto rezultātu. Nav iespējams pilnvērtīgi darboties arī sporta stundās, piemēram, bērni trijatā nevar spēlēt tautas bumbu. Konstatēti arī neattaisnoti kavējumi ‒ vairāk par 21 mācību stundu.

Runājot par skolēnu iespējām izmantot sabiedrisko transportu, Sarmīte Kļaviņa informēja, ka sarunās ar SIA “Tukuma auto” saņemts apstiprinājums autobusu satiksmes pagarināšanai par pieciem kilometriem, to nodrošinot līdz Iršu centram, lai bērni varētu nokļūt mūzikas vai mākslas skolā Pļaviņās. Tiks arī aptaujāti vecāki par iespējām visiem pirmklasniekiem nokļūt Iršu centrā, jo, pēc vecāku teiktā, bērni dzīvo ne tikai viena, bet arī triju kilometru attālumā no centra.

Vecāki iebilda, ka pirmklasnieki netiek uzņemti sabiedriskajos autobusos, ja nav vecāka brāļa vai māsas. Sarmīte Kļaviņa norādīja ‒ Izglītības pārvaldei līdz šim nav bijis informācijas, ka “Tukuma auto” un “Liepājas autobusu parka” autobusos netiek uzņemti bērni no septiņu gadu vecuma, normatīvie akti atļauj sabiedriskajā transportlīdzeklī pastāvīgi braukt arī šāda vecuma bērniem.

Atbildot uz kāda iedzīvotāja teikto par kaimiņa veikto zaru, lapu un plastmasas dedzināšanu, Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Agrita Vagoliņa ieteica par to informēt pašvaldības policiju, pagasta pakalpojumu centru un arī viņu. Pašvaldības policijas pārstāvis tagad katru dienu strādā Koknesē un izbrauks arī uz Iršiem.

SIA “Aizkraukles siltums” valdes loceklis Edgars Bricis informēja par plānoto jaunas katlumājas celtniecību, saglabājot arī veco katlumāju kā jaudas rezervi. Ieceres īstenošana atkarīga no pašvaldības finansējuma.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Iršu pagastā