video novērošanas kamera

Īstenojot INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”, pēc Aizkraukles novada pašvaldības pasūtījuma š. g. pavasarī 19 vietās pilsētā tika uzstādītas kopumā 65 videonovērošanas kameras un izveidota apjomīga videonovērošanas sistēma.

 

Noslēdzoties iepirkumam par videonovērošanas kameru iegādi, radās finanšu līdzekļu ietaupījums 21 046.62 eiro apmērā, kas ļāvis, veicot izmaiņas projekta dokumentācijā, palielināt kopējo pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru skaitu par 25 vienībām.

Četras papildu kameras tiks izvietotas pie Aizkraukles pagasta sākumskolas bērnudārza grupiņām, PII “Auseklītis” un “Zīlīte”, trīs – pie Aizkraukles pagasta kultūras nama un PII “Saulīte”, divas pie bibliotēkas un topošā veloparka. Vēl divas specifiskas videonovērošanas kameras iegādātas pašvaldības policijas vajadzībām.

Videonovērošanas sistēmas izveidošanu Aizkraukles pašvaldībā veic pagājušā gada rudenī izsludinātajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA “Mondot”. Ar uzņēmumu noslēgts līgums par 75 999.66 eiro (t. sk. PVN 13 190 eiro). Līguma ietvaros paredzēta gan jau iepriekš minētā videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana, gan arī videonovērošanas sistēmas uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde, t. sk., serveri, datori, monitori u. c. aprīkojums, lai iegūtos datus varētu pietiekami ātri apstrādāt un uzglabāt.

INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projekta LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”/“Droša sabiedrība” kopējais Aizkraukles novada pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 118 083.97 eiro, no kuriem 17 712.60 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzēts organizēt arī informatīvās kampaņas par sabiedrības drošību un uzstādītās videonovērošanas sistēmas darbību u. c. aktivitātes.

Interreg Latvija-Lietuva logo

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Plašāka informācija par projektu:

Angļu valodā (ENG): https://www.aizkraukle.lv /en/projects/lli-457-improvement-living-conditions-deprived-cross-border-region-promotion-safe-and-responsible-communities

Latviešu valodā (LAT): https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/lli-457-dzives-apstaklu-uzlabosana-trucigaja-parrobezu-regiona-veicinot-drosas-un-atbildigas-sabiedribas-veidosanos

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv