Jauniešiem Sociālie pakalpojumi
Jauniešu telpa

Šī gada sākumā Aizkraukles novada Sociālajā dienestā ieviesta jauna darbības joma – sociālais darbs ar jauniešiem. Savukārt nupat dienesta telpās Aizkrauklē iekārtota mājīga telpa, kurā notiks sarunas, nodarbības, un jaunieši te allaž būs ļoti gaidīti.

Jau vairākus gadus sociālā darba jomā Latvijā notiek strauja virzība uz specializāciju un profesionālo kompetenču padziļināšanu. Lai attīstītu un uzlabotu sociālā darba kvalitāti, nepieciešams ieviest jaunas pieejas un pilnveidot iekšējo profesionālo izaugsmi, tādēļ pagājušajā gadā divi Aizkraukles novada Sociālā dienesta darbinieki apmācību kursā “Sociālais darbs ar jauniešiem” apguva jaunas sociālā darba pieejas, metodes un sadarbības veidus, kas aktualizē tieši sociālo darbu šajā jomā.

No 2024. gada janvāra Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem ir ieviesta jauna specializācija – sociālais darbs ar jauniešiem. Sociālajā dienestā visbiežāk tiek saņemta informācija par jauniešiem, kuriem ir administratīvie pārkāpumi, problēmas skolā, tai skaitā mācību stundu kavējumi, uzvedības problēmas, kuri ir vardarbīgi pret citiem, lieto alkoholu un citas atkarību izraisošas vielas. Taču ne vienmēr jaunieši, kuri pirmo reizi nonākuši sociālā dienesta redzeslokā, kļūst par sociālā darbinieka klientiem. Sociālā darba ar jauniešiem mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem, kuriem ir ilgstošas multiplas problēmas (atkarības, likumpārkāpumi, uzvedības un mentālās veselības problēmas, skolas kavējumi), kuri nāk no sociālā riska ģimenēm, kurās ir bijušas ilgstošas problēmas, jaunieši ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi un ar kuriem sociālie darbinieki uzsākuši darbu likumā paredzētajā kārtībā.

Darbā ar jauniešiem sociālais darbinieks sadarbojas ar dažādām institūcijām. Visbiežāk tie ir skolas sociālie pedagogi, bāriņtiesa, valsts un pašvaldības policija, probācijas dienests. Jauniešiem ir pieejami dažādi pakalpojumi – sociālā darba, psihologa, sociālā mentora, atbalsta un izglītojošās grupu nodarbības, sociālā rehabilitācija krīzes vai ģimenes atbalsta centrā. Piesaistām arī bērnu psihiatru un narkologu, Pusaudžu resursu centra speciālistus.

Jūnijā Aizkraukles novada Sociālā dienesta telpās Aizkrauklē, Daugavas ielā 1, īstenota ilgi lolota ideja par neformālas telpas izveidi darbam ar jauniešiem. Esam ierīkojuši mājīgu un ģimeniskai videi pielāgotu telpu, kuras iekārtojums ļaus sarunām raisīties nepiespiestā gaisotnē, nodrošinot atvērtāku komunikāciju un labvēlīgāku vidi attiecību veidošanai ar jauniešiem. Sociālā darbinieka klienti – jaunieši – bieži vien ir ar zemu motivāciju sadarboties un mainīt savu sociālo situāciju, tāpēc sociālajam darbiniekam ir ļoti svarīgi ar jaunieti vispirms izveidot drošas un atbalstošas attiecības. Svarīgi, lai jaunietis pie mums justos saprasts, gaidīts un novērtēts. Esam ieplānojuši, ka jauniešu telpā vienmēr būs pieejama silta tēja un kāds cienastiņš, lai viņi te justos gaidīti un izvēlētos laiku pavadīt drošā vidē, nevis ārā uz ielas.

Šobrīd joprojām esam tādā kā starta pozīcijā un vēl izpētes stadijā, lai saprastu, kā labāk attīstīt sociālo darbu ar jauniešiem. Jau šovasar – jūnijā un augustā – esam ieplānojuši organizēt divas grupu nodarbību nedēļas jauniešiem “Pievieno bildei emociju”. Nodarbības vadīs divi sociālie darbinieki, atsevišķās aktivitātēs piesaistot arī psihologu un pārgājiena vadītāju. Nodarbībās jauniešiem būs iespēja attīstīt sociālās prasmes, atpazīt emocijas, apzināt savas stiprās un vājās puses.

Viena no nopietnākajām mūsdienu sabiedrības problēmām ir bērnībā piedzīvotā negatīvā pieredze, kas atstāj sekas uz cilvēka turpmāko dzīvi un funkcionēšanu. Tāpēc pašiem vecākiem vai speciālistiem pirmsskolas izglītības iestādēs īpaši svarīgi ir laicīgi pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā un problēmas, lai sāktu tās agrīni risināt un meklēt palīdzību. Sociālais darbs ar jauniešiem bieži vien norit lēnāk un grūtāk, reizēm tas neizdodas, jo pusaudža vai jaunieša personība un negatīvie ieradumi jau dziļi nostiprinājušies. Piekrītu rakstnieka Frederika Duglasa teiktajam: “Ir vieglāk izaudzināt stiprus bērnus nekā salabot salauztus pieaugušos”.