Aizkraukle Drošība Projektu aktualitātes
Inetrag Lat- Liet

Turpinot 2020. gadā programmā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam aizsākto projekta LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos” (projekta akronīms: “Droša sabiedrība”) īstenošanu, Aizkraukles novada pašvaldība iegādāsies vēl piecas papildu kameras, kuras tiks ierīkotas trīs vietās Aizkraukles pilsētā.

Pa divām kamerām ierīkos Aizkraukles sporta centrā Lāčplēša ielā 21A un Aizkraukles novada sociālajā dienestā Daugavas ielā 1A, kā arī viena kamera būs Aizkraukles novada stadionā Draudzības krastmalā 6.

Šāda iespēja radusies, pateicoties līdzekļu ietaupījumam divu iepriekšējo iepirkuma procedūru gaitā. Tādējādi par projekta ietvaros kameru iegādei piešķirtajiem 97 046,28 eiro pašvaldība sākotnēji iecerēto 65 kameru vietā būs iegādājusies un ierīkojusi 95 kameras, kuras izvietotas 29 (iepriekš bija plānotas 19) Aizkraukles pilsētas vietās.

Videonovērošanas kameru ierīkošana nav projekta pašmērķis, bet gan instruments sadarbības un komunikācijas veicināšanai kopienās un starp kopienām kā atbalsts drošas kaimiņattiecības idejai. Vairāku kameru ierīkošana labvēlīgāk ietekmēs trūcīgo kopienu dzīves kvalitāti, radot lielāku drošības sajūtu publiskās vietās. Taču papildus kameru izvietošana nodrošinās efektīvāku projekta galveno mērķu – uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti – sasniegšanu.

Videonovērošanas sistēmas izveidošanu Aizkraukles pašvaldībā veica 2020. gada rudenī izsludinātajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums SIA “Mondot”. Ar uzņēmumu noslēgts līgums par 75 999,66 eiro (ar PVN – 13 190 eiro). Līguma ietvaros tika iegādātas videonovērošanas kameras un veikta to ierīkošana, kā arī veikta videonovērošanas sistēmas uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde – serveri, datori, monitori un cits aprīkojums, lai iegūtos datus varētu pietiekami ātri apstrādāt un uzglabāt.

Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos” (projekta akronīms: “Droša sabiedrība”) kopējās izmaksas ir 232 097,85 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 197 283,16 eiro. Savukārt kopējais Aizkraukles novada pašvaldībai piešķirtais finansējums

ir 118 083,97 eiro, no kuriem 17 712,60 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzēts organizēt arī informatīvās kampaņas par sabiedrības drošību un ierīkotās videonovērošanas sistēmas darbību, kā arī citas aktivitātes.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.