Dome Jauniešiem Projektu aktualitātes
jaunieši darbojas diskusijā

8. septembrī Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā Aizkraukles pagastā pulcējās novada domes deputāti un jaunieši, lai diskutētu par jaunatnes politikas stratēģiju 2024.‒2026. gadam. To plānots apstiprināt Aizkraukles novada domes oktobra sēdē.

Lai Aizkraukles novada jauniešiem veidotu drošu, atvērtu, attīstošu un atbalstošu vidi, ar valsts finansējumu gada garumā tika īstenots projekts un izstrādāta Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija. Projekta laikā novada jaunatnes darbinieki, Aizkraukles novada Jauniešu domes jaunieši, kā arī jebkurš novada jaunietis, kuram rūp jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalība savas nākotnes iespēju veidošanā, bija aicināts iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs, sākot ar novada, valsts un Eiropas Savienības plānošanas dokumentu izpēti, sociālo aptauju veidošanas pamatprincipu izzināšanu un sociālo tīklu jēgpilnas izmantošanas principu iepazīšanu informācijas iegūšanai un izplatīšanai, kā arī ieguva daudz citu vērtīgu zināšanu. Lai tas notiktu maksimāli kvalitatīvi, projekta īstenošanā tika pieaicināti dažādu jomu speciālisti – pašvaldības Attīstības nodaļas pārstāvji, sociologs, influenceris, komandas saliedēšanas treneris un citi.

Analizējot citu novadu veiktās jauniešu aptaujas, jaunatnes jomas darbinieki, iesaistot jauniešu domes pārstāvjus, izveidoja Aizkraukles novada jauniešu aptaujas anketu, kas tika izsūtīta novada skolām, e-klasēs, čatos, un jaunieši tika uzrunāti arī individuāli aizpildīt aptauju, lai iegūtu maksimāli kvalitatīvus datus un sasniegtu projekta mērķi – izveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu plānveida darbam ar jaunatni Aizkraukles novadā, kas noteiktu darba ar jaunatni attīstības uzdevumus, virzienus un prioritātes 2024.‒2026. gadam.

Aptaujā, kurā bija 26 jautājumi, piedalījās 333 Aizkraukles novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (31,8% ‒ no Aizkraukles un Aizkraukles pagasta, 24,3% ‒ no  Skrīveru pagasta, 12,6% ‒ no Pļaviņu apvienības, 12,9% ‒ no Jaunjelgavas apvienības, 12% ‒ no Neretas un 6,3% ‒ no Kokneses apvienības). 59,2% respondentu ir jaunietes un 40,8% ‒ jaunieši. Vislielākais respondentu skaits bija 14 līdz 16 gadu vecumā ‒ 196.

Apkopojot aptaujas datus, tika izvirzīts Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģiskais mērķis nākamajiem trim darbības gadiem ‒ veicinot piederības sajūtu savam novadam, uzlabot jauniešu, kas dzīvo, mācās vai strādā Aizkraukles novadā, dzīves kvalitāti, sniedzot atbalstu personības un karjeras izaugsmei nepieciešamo prasmju attīstīšanai, atbalstot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē un nodrošinot drošas vides pieejamību.

Tika izvirzītas trīs prioritātes: mērķtiecīga neformālās izglītības piedāvājuma dažādošana Aizkraukles novadā, karjeras izglītības un personības prasmju pilnveide un jauniešu līdzdalības iespēju un formu aktualizēšana.

Lai noskaidrotu novada jauniešu viedokli, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā norisinājās projekta noslēdzošā aktivitāte. Jaunieši vispirms apskatīja ekspozīciju “Padomju gadi”, apzinoties, cik svarīgi ir zināt vēsturi un būt aktīviem un drosmīgiem, lai radītu labas pārmaiņas savā, pašvaldības un valsts dzīvē.  Pēc tam notika novada jauniešu pārstāvju un lēmuma pieņēmēju diskusija par jaunatnes politikas stratēģijā iekļaujamajām prioritātēm, kuras laikā dalībniekiem tika prezentēti aptaujā iegūtie rezultāti. Diskusijā piedalījās pieci novada domes deputāti, novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra pārstāvis, Attīstības nodaļas pārstāvis, Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvis, divi pedagogi, pieci jaunatnes darbinieki un 36 novada jaunieši, to skaitā arī Aizkraukles novada Jauniešu domes pārstāvji. Neformālā diskusiju vide veicināja atklātas, atvērtas un godīgas sarunas, kuru laikā visas iesaistītās puses izteica savu viedokli, vēlmes, vajadzības un nākotnes redzējumu. 

Diskusijām noslēdzoties, tika prezentēti grupu darbu rezultāti, kurus ņemsim vērā, lai papildinātu Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2024.‒2026. gadam  projektu. To plānots apstiprināt Aizkraukles novada domes oktobra sēdē.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadā īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024.‒2026.” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.‒2024. gadam valsts budžeta finansējumu.

 

logo Valsts jaunatnes programma
Deputātu un jauniešu diskusijas par novada attīstību

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv