Izglītība Jaunjelgava Neretas pagasts
divas vidusskolas kļūs par pamatskolām

Nākamajā mācību gadā 10. klasē skolēnus vairs neuzņems divās Aizkraukles novada skolās – Jaunjelgavas vidusskolā un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Aizkraukles novada dome maija sēdē nolēma uzsākt šo vidusskolu iekšējo reorganizāciju un izglītības pakāpes maiņu, pakāpeniski – trīs gadu laikā – abas šīs vidusskolas pārveidojot par pamatskolām.

Pagājušā gada beigās Ministru kabineta sēdē apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvais ziņojums “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā: ilgtspējīga izglītības ekosistēma un efektīvs finansēšanas modelis”, kurā noteikts, ka ilgtspējīga vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu tīkla veidošanā viens no būtiskākajiem kritērijiem ir minimālais izglītojamo skaits klašu grupā. Ziņojumā norādīti izglītības iestāžu kvantitatīvie rādītāji, kas sasniedzami katrā izglītības pakāpē, lai varētu nodrošināt atbilstošu izglītības pakalpojumu un valsts finansējumu pedagogu atalgojumam. Tāpat Ministru kabineta noteikumi “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” nosaka kvalitātes kritērijus, minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē, kā arī kritērijus un kārtību, kādā valsts, ņemot vērā minimāli pieļaujamo skaitu vidējās izglītības pakāpē, piedalās pašvaldību, vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā. Ja šie kritēriji netiek izpildīti, pašvaldībai lielākoties pašai jānodrošina pedagogu darba algas.

Patlaban Aizkraukles novadā ir sešas vidusskolas, bet daļā no tām vidusskolas posmā ir neliels izglītojamo skaits. Līdz ar to Aizkraukles novada pašvaldībā un domē jau vairākkārt raisījušās diskusijas par skolu tīkla optimizāciju, bet 16. maija sēdē deputāti lēma par divu skolu – Jaunjelgavas vidusskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas – reorganizāciju un abu vidusskolu pakāpenisku pārveidošanu par pamatskolām.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem un Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes šī gada martā veiktās aptaujas rezultātiem Jaunjelgavas vidusskolas 10. klasē nākamgad plānots uzņemt tikai vienu audzēkni. Šīs vidusskolas 11. klasē nākamgad mācīsies deviņi audzēkņi, 12. klasē – četri jaunieši. Valdības ziņojumā noteiktais skolēnu skaits vidusskolas posmā šajā skolā ir 60 skolēnu, bet Jaunjelgavas vidusskolā nākamgad būtu tikai apmēram ceturtā daļa no vidusskolas posmā nepieciešamā audzēkņu skaita. Arī demogrāfiskās tendences Jaunjelgavas apvienībā liecina, ka tuvākajā laikā skolēnu skaita pieaugums vidusskolā nav gaidāms.

Savukārt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā nākamajā mācību gadā skolēnu skaits vidusskolas posmā būtu 24 skolēni – tātad mazāk nekā pusē no nepieciešamā audzēkņu skaita vidusskolas posmā (jābūt 60 skolēniem). Saskaņā ar šī brīža prognozēm Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā nākamajā mācību gadā varētu uzņemt 10 skolēnus, savukārt 11. klasē mācīsies astoņi, 12. klasē – seši skolēni.

Šī gada aprīlī Jaunjelgavas vidusskolas un Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores sasauca iestādes padomi, lai lemtu par katras skolas attīstības iespējām. Tobrīd arī tika pieņemts lēmums par abu skolu vidusskolas pakāpes pakāpenisku pazemināšanu no 2024. gada 1. septembra.

Arī Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa atzīst, ka izglītības iestādes pakāpes maiņa ir labākais risinājums, lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu un izpildītu normatīvo aktu prasības. Aizkraukles novada domes deputātu domas dalījās ‒ vairākums neatbalstīja viena deputāta ierosinājumu, ka skolām vēl jādod iespēja un jāļauj uzņemt jauniešus 10. klasē – ja skola varētu nodrošināt 10 skolēnus, tad tomēr atvērt 10. klasi. Izskanēja viedoklis: vidusskola ir vieta, kur bērnu sagatavo augstskolai, taču – cik šādu vietu vajag novadā? Tāpat abu šo skolu padomes jau ir pieņēmušas lēmumu par piekrišanu skolas pārveidošanai par pamatskolu.

Deputāti bija vienisprātis, ka šis katram ir emocionāli ļoti smags lēmums, kas beidzot jāpieņem, jo realitāte diemžēl ir tāda: ja nav naudas, mēs bērniem neiedosim labāko izglītību. Debatēs izskanēja arī uzskats: “Aicinu atbalstīt šādu lēmumu, jo tā ir iespēja veidot spēcīgas pamatskolas. Jaunas ģimenes paliks tur, kur ir spēcīgas pamatskolas, vidusskolas posms jaunas ģimenes neietekmēs.”

Sēdē piedalījās 16 deputāti un par Jaunjelgavas vidusskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas reorganizāciju balsoja 11. Līdz ar to šī gada 1. septembrī abās šajās skolās neatvērs 10. klasi. Savukārt aiznākamajā mācību gadā – no 2025. gada 1. septembra – tajās nebūs 10. un 11. klases, bet 2026. gada 1. septembrī tiks aizvērts viss vidusskolas klašu posms. No šī laika Jaunjelgavas vidusskola un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola tiks reorganizēta par pilna cikla pamatskolu. Līdz 2026./2027. mācību gadam paredzēts veikt izglītības iestāžu nosaukuma maiņu, mainot izglītības pakāpi no vidusskolas uz pamatskolu, kā arī citas darbības, kas paredzētas normatīvajos aktos iekšējās reorganizācijas pabeigšanai.

Lēmumi par Jaunjelgavas vidusskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pakāpenisku iekšējo reorganizāciju stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pēc saskaņojuma saņemšanas abu skolu vadībai jāinformē arī izglītojamo vecāki un pedagogi.

Patlaban vēl nav izlemts jautājums par Pļaviņu vidusskolas iekšējo reorganizāciju. Arī šajā skolā vidusskolas klasēs kopā ir mazāk skolēnu, nekā noteikts IZM ziņojumā, līdz ar to tiek aktualizēts jautājums par tālāko darbību. Skolas vadība izteikusi vēlmi uzsākt skolas iekšējās reorganizācijas procesu, taču vecāki un sabiedrība pret to iebilst, līdz ar to jautājums par vidusskolas turpmāko darbību vēl nav izlemts, to Aizkraukles novada dome skatīs tuvākajā laikā.

Skolām, kuras jau nākamajā mācību gadā uzsāks reorganizācijas procesu, būs iespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, kas nodrošinātu lielisku iespēju skolu modernizēt, lai tā kļūtu par labu un konkurētspējīgu pamatskolu. Arī šis ir vērā ņemams stimuls, lai mazās vidusskolas kļūtu par labām un modernām pamatskolām.

Trīs Aizkraukles novada vidusskolas – Aizkraukles novada vidusskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola – nākamajā mācību gadā turpinās darbu līdzšinējā statusā un jau gatavojas jaunu audzēkņu uzņemšanai.