koku stādīšana

Saistībā ar to, ka no 1. jūnija Aizkraukles novadā noteikts jauns zemes nomas pakalpojumu cenrādis, būtiski palielinot nomas maksu par lauksaimniecībā izmantojamu zemi, esam saņēmusi iedzīvotāju jautājumus, vēloties noskaidrot nianses, kas saistās ar jauno kārtību. Tās skaidro Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja Gunta Baiba.

Pirms četriem gadiem stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kuri nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus. Noteikumos iekļauts arī nosacījums: ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 eiro.

Pirms lemt par jauna lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu, Aizkraukles novada pašvaldība pieaicināja neatkarīgu vērtētāju SIA “LINIKO”, kas, balstoties uz nekustamo īpašumu tirgus analīzi un tās rīcībā esošajiem datiem, noteica Aizkraukles novadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo tirgus nomas maksu par vienu hektāru gadā. Līdz ar to par lauksaimniecības zemes viena hektāra nomu Aizkraukles pagastā būs jāmaksā 68 eiro, Aiviekstes pagastā – 64, Klintaines pagastā – 56, Vietalvas pagastā – 68, Bebru pagastā – 72, Iršu pagastā – 52, Kokneses pagastā – 88, Daudzeses pagastā – 64, Jaunjelgavas pagastā – 72, Seces pagastā – 64, Sērenes pagastā – 68, Staburaga pagastā – 80, Sunākstes pagastā – 60, Pilskalnes pagastā – 60, Neretas pagastā – 60, Zalves pagastā – 60, Mazzalves pagastā – 60, Skrīveru pagastā – 88 eiro.

Kāds ir nomas maksas sadārdzinājums, salīdzinot ar līdz šim piemēroto cenrādi? “Kā kurā vietā,” skaidro Gunta Baiba. “Līdz šim lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādis jau tika pielietots līdzšinējā Pļaviņu un Jaunjelgavas novadā, citur maksu aprēķināja procentuāli no zemes kadastrālās vērtības, bet tā nebija zemāka par 28 eiro.” Līdz šim Pļaviņu apvienībā par hektāra zemes nomu bija jāmaksā 51 eiro, tagad maksa noteikta no 56 līdz 68 eiro – atšķirīga katrā pagastā. Savukārt Jaunjelgavas apvienībā par hektāra zemes nomu bija jāmaksā vidēji 22 eiro, tagad sadārdzinājums ir apmēram trīskāršs.

Zemes nomas cena noteikta, ņemot vērā gan kadastrālo vērtību, gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo viena hektāra nomas maksu, atbilstoši tirgus situācijai 2022. gada janvārī, taču lielu daļu nosaka tieši lauksaimniecības zemes tirgus darījumi. Līdz ar to pagastos, kas varbūt ir tālāk no novada centra, šī maksa ir lielāka, piemēram, Staburaga pagastā par hektāra zemes nomu būs jāmaksā 80 eiro – tātad šajā pagastā bijuši dārgāki lauksaimniecības zemes tirgus darījumi.

“Ir pagasti, kuros sadārdzinājumu izjutīs vairāk, un ir vietas, kur cenas pieaugums nebūs tik būtisks,” saka Īpašumu nodaļas vadītāja. “Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, straujo cenu kāpumu daudzās nozarēs, nolemts atbalstīt novada iedzīvotājus, un nomas maksas apmērs noteikts, samazinot vērtētāja noteikto maksu par 20 procentiem – tāda atlaide būs visiem nomniekiem.”

Ņemot vērā apgrūtinātu piekļūšanu zemesgabalam – nav piekļūšanas no koplietošanas ceļiem, vai nav nodibināts servitūts – tiks piemērota 20 procentu atlaide. Šis ir vienīgais diferencētais nomas maksas iespējamais koriģējošais koeficients, kas iekļauts cenrādī.

Jauno lauksaimniecības zemes nomas cenrādi piemēros līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2022. gada 1. jūnija vai kuri noslēgti vai pagarināti pēc 2022. gada 1. janvāra, brīdinot nomniekus līgumos noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka tiem līgumiem, kuri vēl ir spēkā, nomas maksa par pašvaldības iznomāto lauksaimniecības zemi būs līdzšinējā, kāda līgumā paredzēta. Tātad, ja līgums noslēgts pagājušā gada decembrī un tā darbības termiņš ir pieci gadi, nomnieks līdz 2026. gada decembrim maksās iepriekšējo nomas maksu.

Savukārt, slēdzot jaunus, pagarinot vai pārslēdzot nomas līgumus, tajos tiks paredzēta un piemērota patlaban spēkā esošā nomas maksa. Brīdī, kad līdzšinējā nomas līguma termiņš beidzas, nomniekam pēc lēmuma pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iznomāšanas vai nomas līgumu pagarināšanu jāparaksta jauna vienošanās par zemes nomu. Ja tas netiks izdarīts, nomas līgums netiks pagarināts.

Noteiktais cenrādis ir spēkā sešus gadus.

Gunta Baiba informē, ka visas neskaidrības, kas saistītas ar jauno lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu cenrādi, kā arī citus ar īpašuma nomāšanu saistītos jautājumus iedzīvotāji var noskaidrot, vēršoties pie Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistiem.