Dome
Uldis Riekstiņs
Uldis Riekstiņš, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors

Brīžos, kad jārisina dažādi ar pašvaldības darbu saistīti jautājumi, iedzīvotāji ne vienmēr zina, kur meklēt palīdzību un kam būtu jārūpējas par saimnieciskām, organizatoriskām vai ar finansējuma piešķiršanu saistītām lietām. Lai skaidrotu, kādus jautājumus risina pagasta pakalpojumu centra vadītājs un kādos gadījumos jāvēršas apvienības pārvaldē, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš atbild uz jautājumiem un skaidro, kā darbojas pārvalde un kādi ir vadītāju pienākumi un kompetence.  

-Kāda pārvaldes un hierarhijas forma ir spēkā Aizkraukles novada pašvaldībā? 

-Aizkraukles novada pašvaldības vadībai ir pakļautas četras apvienības – Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas un Neretas, kā arī Skrīveru pagasta un Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvalde. Savukārt katrā apvienībā ietilpst vairāki pagasti, kuros darbojas pagasta pakalpojumu centrs ar savu vadītāju. Protams, šai sistēmai ir savi mīnusi, tāpēc esam domājuši arī par citādas pārvaldes formas ieviešanu – iespējamu apvienību likvidēšanu, bet atstājot 22 pilsētu un pagastu pārvaldes, kuru vadītāji pildītu vienādas funkcijas un būtu pārvaldes ziņā līdzvērtīgi. Lai to īstenotu, būtu jāmaina pašvaldības nolikums, bet domāju, ka tuvākā vai tālākā nākotnē par šo uzsāksim diskusiju.   

-Ar ko atšķiras apvienības pārvaldes un pagasta pakalpojumu centra vadītāja pienākumi? 

- Apvienību vadītāja pienākumus varam salīdzināt ar iestādes vadītāja amata pienākumiem – viņam jāpiedalās budžeta izstrādē un jāseko tā izpildei. Tā īsi varētu formulēt galveno šī amata veicēja uzdevumu. Apvienības pārvaldes vadītājam jāpārrauga sava administratīvā teritorija un jāsniedz atbalsts visām šīs teritorijas iestādēm. Tātad, piemēram, skolas direktors faktiski strādā manā pakļautībā, bet jautājumus, kas saistīti ar budžetu, arī remontdarbiem, viņš risina kopā ar apvienības pārvaldes vadītāju. Veidojot budžetu, apvienības pārvaldes vadītāja pienākums ir izrunāties un vienoties ar katru savā teritorijā esošās iestādes vadītāju, lai noteiktu svarīgākās vajadzības. Apvienību pārvalžu vadītāju pakļautībā strādā arī pagastu pakalpojumu centri. Tātad, piemēram, Kokneses apvienības vadītāja uzzina un vienojas par budžeta vajadzīgām gan ar visām Kokneses izglītības iestādēm, gan ar savas teritorijas pagastu – Bebru, Iršu – pakalpojumu centra vadītājiem.  

Savukārt pagasta pakalpojumu centra vadītāja kompetencē lielākoties ir saimniecisko jautājumu risināšana savā pārvaldītajā teritorijā, piemēram, teritorijas sakopšana, pašvaldības ceļu un kapsētu uzturēšana un tamlīdzīgi darbi.  

-Tātad, ja lauku pagasta iedzīvotājam jārisina ar komunālajiem pakalpojumiem vai ceļu uzturēšanu saistīti jautājumi, jāvēršas pie sava pagasta pakalpojumu centra vadītāja? 

-Jā, visa saimnieciskā “dzīvība” rit un tiek koordinēta tieši pagasta pakalpojumu centrā – tā ir šīs iestādes galvenā funkcija. Tāpat, ja skolā tek krāns, nedarbojas apkures sistēma vai notikusi kāda cita saimnieciska ķibele, izglītības iestādes vadītājs vēršas pie sava pagasta pakalpojumu centra vadītāja. Ja risinājumu nevar panākt uz vietas, tikai tad jāvēršas pie apvienības vadītāja vai manis, ja situāciju nevar atrisināt apvienībā – pēc būtības tā ir jau sūdzība par nepaveikto. Savukārt jautājumos, kas saistīti ar budžetu, iestādes vadītājs komunicē ar apvienības pārvaldes vadītāju vai pašvaldības izpilddirektoru. 

- Kuros gadījumos pagasta iedzīvotājam būtu jāvēršas pie savas apvienības pārvaldes vadības? 

-Tas jādara vienīgi tad, ja sava pagasta pakalpojumu centra vadītājs viņu ignorē vai arī vadītājs pats mudina šo jautājumu risināt apvienības pārvaldē. Piemēram, Seces pagasta iedzīvotājs uzskata, ka vajag nobruģēt laukumu pagasta centrā, bet pagasta pakalpojumu centra vadītājs atbild, ka tas nav prioritārs darbs. Tad var doties uz apvienības pārvaldi un teikt: es uzskatu, ka te vajadzīgs risinājums, vai tomēr to nav iespējams paveikt? Skaidrs gan, ka budžetā naudas ir tik, cik ir, līdz ar to katras apvienības pārvaldes vadītājam jāsaprot un jānosaka, kur vairāk “deg” un kur nauda nepieciešama vairāk. Bieži vien ir tā, ka vienu otru problēmu uz karstām pēdām nevar atrisināt ne apvienības pārvaldes vadītājs, ne es vai kāds cits pašvaldības vadītājs.  

-Kuram ir teikšana, ja kādā iestādē jāpieņem darbā darbinieki, jāizvēlas labākais amata pretendents? 

- Iestādēs un domes apstiprinātā štata ietvaros vakantajām vietām darbiniekus izvēlas tās vadītājs, līdz ar to arī pagastu pakalpojumu centru vadītājus apstiprina apvienības vadītājs.  

-Ja jārisina kāds jautājums, ko izlemj dome, kur iedzīvotājs var iesniegt savu iesniegumu? 

- To var izdarīt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas pagastos lielākoties darbojas bibliotēkās, kā arī sava pagasta pakalpojumu centrā. Cilvēkam nav jābrauc ar iesniegumu uz Aizkraukli. 

Apvienības pārvaldes vadītāja pienākumi 

 • Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, pārvaldes nolikuma,  novada domes lēmumu, rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu. 
 • Sagatavot un iesniegt novada pašvaldībai apvienības pārvaldes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam.
 • Vadīt apvienības pārvaldes darbinieku darbu saskaņā ar Latvijas Republikas pašvaldības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt pārvaldi ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem. 
 • Koordinēt un pārraudzīt apvienības pārvaldes atbildības teritorijā esošo iestāžu saimniecisko darbību, izvērtēt pieņemto lēmumu lietderību un sniegt priekšlikumus. 
 • Kontrolēt apvienības pārvaldes autoceļu pastāvīgu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un atbildēt par šim mērķim atvēlētā finansējuma racionālu izmantošanu. 
 • Veikt citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, kā arī pildīt domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka dotos rīkojumus, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

Pagasta pakalpojumu centra vadītāja pienākumi  

 • Vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt pakalpojumu centra darbu.
 • Nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu, teritorijas labiekārtošanu, pakalpojumu centra teritorijā esošo infrastruktūras objektu, pašvaldības īpašumu pienācīgu uzturēšanu un remontu. 
 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt pašvaldības autoceļu uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un atbildēt par šim mērķim atvēlētā finansējuma racionālu izmantošanu. 
 • Atbildēt par sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī informācijas un dokumentu apriti. 
 • Atbilstoši kompetencei pārstāvēt pakalpojumu centru valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām. 
 • Nodrošināt pakalpojumu centram nodoto pašvaldības objektu un īpašumu lietderīgu  izmantošanu un apsaimniekošanu, likumīgi un lietderīgi rīkoties ar materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.  
 • Iesniegt apvienības pārvaldei tālākai virzīšanai ikgadējo pakalpojumu centra funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu. 
 • Slēgt saimnieciskos vai citus līgumus (apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu, īres, nomas, vienošanās par nomas līguma termiņa pagarināšanu). 
 • Nodrošināt pašvaldības lēmumu izpildes organizēšanu pagasta teritorijā.