Sabiedrība
Paceļ īres maksu

No 2024. gada 1. janvāra visā Aizkraukles novadā tiks paaugstināta pašvaldības dzīvokļu īres maksa, kas aprēķināta, ņemot vērā vidējo kadastrālo vērtību.

Īres maksa tiek mainīta, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2023. gada 17. augusta lēmumu Nr. 544 “Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esoša dzīvojamā fonda viena kvadrātmetra kadastrālās vērtības (gadā) sadalījumā pa teritorijām un dzīvokļu labiekārtojuma grupām” un 2023. gada 20. jūlijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/11 “Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”.

Noteikumos noteikta īres maksas aprēķināšanas formula, definēta dzīvojamo telpu klasifikācija atbilstoši to labiekārtojuma līmenim, kā arī noteikts īres maksas koeficients (atbilstoša procentu likme no vidējās kadastrālās vērtības). Maksimālo koeficienta likmju piemērošanai paredzēts triju gadu pārejas periods: 2024. gadā – 5%, 2025. – 10 % un 2026. gadā – 15 % no vidējās kadastrālās vērtības.

Pašvaldībai visā novadā pieder 1550 dzīvokļu, tajā skaitā 300 Aizkrauklē. Īres maksas palielinājums dos iespēju uzkrāt līdzekļus pašvaldības dzīvokļu remontam, izņemot kosmētisko remontu, kas jāveic pašiem īrniekiem. Ilgstošie īrnieki aicināti izmantot savas pirmpirkuma tiesības un dzīvokļus iegādāties, izņemot, ja dzīvoklis piešķirts, sniedzot sociālo palīdzību.

Īres maksa tiks samazināta:

 1. 50 % apmērā, ja dzīvojamajai telpai noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
 2. 50 % apmērā daudzbērnu ģimenēm. Par daudzbērnu ģimenēm saistošo noteikumu izpratnē uzskatāmas tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trim un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādēm;
 3. 100 % apmērā bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš nav vecāks par 24 gadiem.

Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks, kurš atbilst minētajām personu kategorijām, Aizkraukles novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu samazināt īres maksu.


Dzīvokļu īres maksa mēnesī no 2024. gada 1. janvāra (bez 21 % PVN)

Aizkraukles pilsēta

 • Labiekārtots ‒ 0,46 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,27 eiro/m2

Aizkraukles pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,15 eiro/m2

Aiviekstes pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,11 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,04 eiro/m2

Bebru pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,18 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,12 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,10 eiro/m2

Daudzeses pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,13 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,12 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,07 eiro/m2

Iršu pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,10 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,06 eiro/m2

Jaunjelgavas pilsēta

 • Labiekārtots ‒ 0,22 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,14 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,09 eiro/m2

Jaunjelgavas pagasts

 • Bez ērtībām ‒ 0,10 eiro/m2

Klintaines pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,06 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,03 eiro/m2

Kokneses pilsēta

 • Labiekārtots ‒ 0,25 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,21 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,14 eiro/m2

Kokneses pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,18 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,13 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,05 eiro/m2

Mazzalves pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,09 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,08 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,06 eiro/m2

Neretas pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,13 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,06 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,04 eiro/m2

Pilskalnes pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,10 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,08 eiro/m2

Pļaviņu pilsēta

 • Labiekārtots ‒ 0,21 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,15 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,13 eiro/m2

Seces pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,15 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,11 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,05 eiro/m2

Sērenes pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,19 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,16 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,12 eiro/m2

Skrīveru pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,27 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,21 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,07 eiro/m2

Staburaga pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,11 eiro/m2

Sunākstes pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,11 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,1 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,09 eiro/m2

Vietalvas pagasts

 • Labiekārtots ‒ 0,09 eiro/m2
 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,09 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,08 eiro/m2

Zalves pagasts

 • Daļēji labiekārtots ‒ 0,10 eiro/m2
 • Bez ērtībām ‒ 0,08 eiro/m2