Noslēdzies iepirkums par videonovērošanas kameru iegādi

Veiksmīgi noslēdzies š. g. 8. oktobrī izsludinātais Aizkraukles novada pašvaldības iepirkums “Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos” projekta akronīms: “Droša sabiedrība” ietvaros, kas paredz videonovērošanas sistēmas izveidi Aizkraukles novadā.

 

Piedāvājumus bija iesnieguši divi pretendenti. Pēc rūpīgas izvērtēšanas 23. novembrī tiesības slēgt līgumu ar pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu ieguva uzņēmums SIA “Mondot”, kura piedāvātā līgumcena bija 62 809.64 eiro.

Tuvākajā laikā ar uzņēmumu tiks slēgts līgums, kura izpildes termiņš būs 90 dienas. Līdz ar to prognozējams, ka nākamā gada pavasarī videonovērošanas kameras jau būs uzstādītas un darbosies. Paredzamā līguma kopējā summa – 76 tūkstoši eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 13 190 eiro.

Jau iepriekš vēstīts, ka šī gada sākumā tika apstiprināts Aizkraukles un Biržu (Lietuva) pašvaldību kopīgi iesniegtais projekts Interreg V-A Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. Tajā paredzēts, ka Aizkrauklē tiks izvietotas 65 kameras pašvaldībai piederošajās teritorijās vietās, kur ikdienā norit intensīva gājēju un autobraucēju kustība.

Aizkraukles pašvaldības projektu koordinatore Valērija Noreika stāsta, ka videokameru izvietojuma plānu projekta darba grupa izstrādāja, balstoties gan uz pašvaldības speciālistu, gan uz likumsargu rekomendācijām. Vērā ņemti arī iepriekš saņemtie iedzīvotāju ieteikumi un sniegtā informācija par vietām, kurās dažādu iemeslu dēļ viņi jūtas apdraudēti. Projekta kopējais piešķirtais finansējums ir 232 918.60 eiro, kas gandrīz līdzīgās daļās novirzīts abām pašvaldībām. Aizkraukles pašvaldība projekta īstenošanai bija ieguvusi finansējumu 118 083.97 eiro apmērā, no kuriem 17 712.60 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.

Tā kā pēc iepirkuma ir radies ietaupījums, Aizkraukles pašvaldība iesniegs projekta grozījumus par papildu iekārti iegādi, lai izpildītu galveno projekta mērķi – drošas vides veicināšanu novadā un līdz ar to arī drošības sajūtas palielināšanu vietējiem novada iedzīvotājiem.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums jau iepriekš atzinis, ka iedzīvotāju drošība un sakārtota dzīves vide ir viena no pašvaldības prioritātēm. Videonovērošanas kameru uzstādīšana līdz ar apgaismojuma ierīkošanu gar Daugavmalu, jaunā stāvlaukuma izveidi Spīdolas ielā, kā ar drošāku ielu izbūvi, izveidojot izgaismotas gājēju pārejas un norobežotas velojoslas, ir vēl viens nozīmīgs solis drošas pilsētvides izveidē.

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Plašāka informācija par projektu:

Angļu valodā (ENG): https://www.aizkraukle.lv /en/projects/lli-457-improvement-living-conditions-deprived-cross-border-region-promotion-safe-and-responsible-communities

Latviešu valodā (LAT): https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/lli-457-dzives-apstaklu-uzlabosana-trucigaja-parrobezu-regiona-veicinot-drosas-un-atbildigas-sabiedribas-veidosanos

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv