Vide
Noteikta maksa par zemes nomu

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pašvaldība apstiprinājusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi Aizkraukles novadā.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē un straujo cenu kāpumu daudzās nozarēs, nolemts atbalstīt novada iedzīvotājus, un nomas maksas apmērs noteikts, par 20 procentiem samazinot vērtētāja noteikto maksu.

Nomas maksas cenrādi piemēros lauksaimniecības zemes nomai, kura tiek iznomāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Viena hektāra zemes nomas maksas cenrādis ir spēkā sešus gadus. To piemēros līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2022. gada 1. jūnija vai kuri noslēgti vai pagarināti pēc 2022. gada 1. janvāra, brīdinot nomniekus līgumos noteiktajā kārtībā.

Teritorija

Eiro par 1ha gadā

Aizkraukles pagasts

68

Aiviekstes pagasts

64

Klintaines pagasts

56

Vietalvas pagasts

68

Bebru pagasts

72

Iršu pagasts

52

Kokneses pagasts

88

Daudzeses pagasts

64

Jaunjelgavas pagasts

72

Seces pagasts

64

Sērenes pagasts

68

Staburaga pagasts

80

Sunākstes pagasts

60

Pilskalnes pagasts

60

Neretas pagasts

60

Zalves pagasts

60

Mazzalves pagasts

60

Skrīveru pagasts

88