Jaunjelgava Veselība Dome
pagarina telpu nomas līgumu

Aizkraukles novada dome izskatīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktores Lienes Cipules lūgumu pagarināt 17,3 m2 lielas nedzīvojamās telpas nomas līguma termiņu Jaunjelgavā, Smilšu ielā 2, un lūgumu atbalstīja.

2019. gada 1. februārī Jaunjelgavas novada dome noslēgusi ar NMPD nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nekustamā īpašuma Liepu ielā 23 telpas nomu 17,3 m2 platībā. 2021. gadā tika noslēgta vienošanās par nomas līguma pārjaunojumu, jo nekustamajam īpašumam Liepu ielā 23 tika nomainīta adrese uz Smilšu ielu 2. Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktā noteikts, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Saskaņā ar šo likumu nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Aizkraukles novada dome nolēma pagarināt telpas nomas līgumu uz pieciem gadiem, sākot no 2024. gada 20. februāra līdz 2029. gada 20. februārim. Nomas maksa par 1 m2 noteikta 83 centi bez pievienotās vērtības nodokļa. Par siltumenerģiju, ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem būs jānorēķinās saskaņā ar ikmēneša rēķinu.