līguma parakstīšana

Šī gada 17.07 Biržos tika parakstīts līgums par projekta- LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos” projekta akronīms: “Droša sabiedrība”,  realizāciju, kas paredz videonovērošanas kameru izvietošanu abās pilsētās. Aizkrauklē tiks izvietotas 65 kameras pašvaldībai piederošajās teritorijās vietās, kur ikdienā norit intensīva gājēju un autobraucēju kustība – pie skolām un bērnudārziem, pašvaldības iestādēm, kā arī dzīvojamo māju rajonos un citviet. Kopumā kameras ļaus novērot situāciju 19 nozīmīgākajās Aizkraukles pilsētas vietās.

Interreg Latvija-Lietuva logo

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti. Mērķis tiks sasniegts, uzstādot videonovērošanas kameras: 8 Biržos, 65 Aizkrauklē, kā arī, iesaistot vietējos iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs un sabiedriskajā dzīvē. Projekta laikā tiks organizētas Biržos uzsāktās informatīvās kampaņas drošas apkārtnes veicināšanai, notiks pieredzes apmaiņas pasākumi Biržu un Aizkraukles pašvaldību pārstāvjiem. Tiks organizēta Biržu un Aizkraukles iedzīvotāju tikšanās, lai dalītos ar pieredzi par sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, jo vietējo iedzīvotāju viedoklis un līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzīves vidi. Videonovērošanas kameru uzstādīšana nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai uzlabotu šādu sadarbību un komunikāciju, kā arī veicinātu ideju par drošu apkārtni.

Projekta plānotās aktivitātes:
Uzlaboti dzīves apstākļi un drošība trūcīgās kopienās:

  • Biržu rajonā uzstādītas 8 videonovērošanas kameras;
  • Aizkrauklē uzstādītas 65 videonovērošanas kameras.

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Plašāka informācija par projektu:

Angļu valodā (ENG): https://www.aizkraukle.lv /en/projects/lli-457-improvement-living-conditions-deprived-cross-border-region-promotion-safe-and-responsible-communities

Latviešu valodā (LAT): https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/lli-457-dzives-apstaklu-uzlabosana-trucigaja-parrobezu-regiona-veicinot-drosas-un-atbildigas-sabiedribas-veidosanos

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv