Dome Jauniešiem
projektu pieteikumi

Lai Aizkraukles novada jauniešiem dotu iespēju īstenot savas ieceres, pašvaldība turpmāk atbalstīs jauniešu iniciatīvu projektus, piešķirot katra īstenošanai līdz 200 eiro lielu finansējumu. Projekta pieteikumus jaunieši varēs iesniegt Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā, kas koordinēs to izvērtēšanu un līdzekļu piešķiršanu.

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra Jaunatnes lietu speciāliste Līga Kriškijāne teic, ka pašvaldība jau atbalsta biedrību un iedzīvotāju grupu aktivitātes, arī uzņēmēju biznesa idejas, tāpēc iespēju īstenot dažādas izcilas un radošas idejas nolemts dot arī jauniešiem, piešķirot pašvaldības līdzekļus to īstenošanai. Līdzīgas iniciatīvas, tam gan atvēlot projektu līdzekļus, Aizkraukles novadā īstenotas arī iepriekš, piemēram, pie sociālā dienesta ēkas pagājušajā vasarā uzbūvēta skatuvīte. Līdz ar to nostiprinājusies pārliecība, ka jauniešiem ir lieliskas un atbalstāmas idejas, vien vajadzīgs finansiāla pamats, lai tās varētu īstenot. Pašvaldība turpmāk šādu iespēju dos, piešķirot naudu jauniešu iecerēto projektu īstenošanai.

Aizkraukles novada dome 16. marta sēdē apstiprināja jauniešu iniciatīvu konkursa nolikumu. Tā mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos. Konkursu īstenos un administrēs Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs.

Līdz ar to Aizkraukles novada jaunieši vai jauniešu grupas varēs iegūt pašvaldības finansējumu dažādu ideju īstenošanai: neformālās mācīšanās pasākumiem; aktivitātēm brīvā dabā; jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā; fiziskām aktivitātēm, piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem; digitālajam darbam ar jaunatni; starpkultūru sadraudzības veicināšanai; radošajai pašizpausmei – radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai. Nolikumā noteikts, ka projekta aktivitātēs nevarēs gūt ienākumus. Nolikumā paredzēts, ka projekta aktivitātēm jānorisinās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Katra projekta īstenošanai paredzēts piešķirt līdz 200 eiro. Kopā Aizkraukles novada pašvaldības budžetā jauniešu iniciatīvu īstenošanai ieplānoti 2000 eiro.

Projektu varēs iesniegt Aizkraukles novada jaunietis (vismaz 18 gadu vecs) vai jauniešu grupa (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), kurā vismaz vienam dalībniekiem ir 18 gadu un kurš iegūst izglītību kādā no Aizkraukles novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, vai kura dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Pretendentam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, būs nepieciešama rakstiska likumiskā pārstāvja atļauja.

Lai piedalītos konkursā, pretendentam līdz 30. aprīlim jāiesniedz projekta pieteikums, tāme, īsa projekta idejas video prezentācija ar skaidrojumu par tā aktualitāti Aizkraukles novada jauniešu mērķauditorijai. Pieteikumu varēs iesniegt elektroniski vai papīra formātā Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā Spīdolas ielā 11, 18. kabinetā.

Projekta pieteikumus vērtēs ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Finansējumu savas ieceres īstenošanai saņems pretendenti, kuru projekti iegūs lielāko punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Jaunieši projektus varēs īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kārtību un noskaidrotu citus jautājumus, jaunieši var sazināties ar Aizkraukles novada Interešu izglītības centra Jaunatnes lietu speciālisti Līgu Kriškijāni pa tālruni +371 28335806, e-pasts: aiic@aizkraukle.lv.