izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē pārdod vairākus īpašumus Aizkrauklē, Pļaviņās, Vietalvā un Aiviekstes pagastā.

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod:

  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu Jaunceltnes ielā 39 – 51 Aizkrauklē, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 33,5 m2 un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma daļas. Izsoles sākumcena – 8400 eiro.

Objekta apskates laiku var saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļā, sazinoties pa tālruni +371 65133947.

  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu 1. maija ielā 10 – 7 (nedzīvojamā telpa Nr. 601) Pļaviņās, kas sastāv no telpām ar kopējo platību 69,9 m² un pie īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas un zemes. Izsoles sākumcena – 15782 eiro.
  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu Aveņu ielā 2 ­– 8 Vietalvā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59,8 m2 un pie šī dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas un zemes. Izsoles sākumcena – 2803 eiro.
  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu Aveņu ielā 2  – 12 Vietalvā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59,8 m2 un pie šī dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas un zemes. Izsoles sākumcena – 2803 eiro.
  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu Aveņu ielā 2  – 5 Vietalvā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59,4 m2 un pie šī dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas un zemes. Izsoles sākumcena – 2703 eiro.
  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu Aveņu ielā 2  – 10 Vietalvā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 59,8 m2 un pie šī dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas un zemes. Izsoles sākumcena – 2803 eiro.
  • pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Rušiņi” Aiviekstes pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,17 ha platībā un ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, šķūņa, pirts un kūts. Izsoles sākumcena – 10 866 eiro.

Šo objektu apskates laiku var saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa tālruni +371 29388675.

Visu izsoļu sākums – 2023. gada 10. maijā, noslēgums – 2023. gada 10. jūnijā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no objekta nosacītās cenas un pašvaldības noteiktā dalības maksa Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Plašāka informācija: https://www.aizkraukle.lv/lv/izsoles