Jaunjelgava Sabiedrība
Paziņojums Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotājiem

Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Komunālā nodaļa atgādina iedzīvotājiem noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un līdz šī gada 31. jūlijam aicina sakārtot savus īpašumus.

Saskaņā ar 2022. gada 19. maija Aizkraukles novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/ 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aizkraukles novadā”, jūsu pienākums ir:

  • pēc īpašuma iegūšanas ne vēlāk kā mēneša laikā noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju (SIA Vidusdaugavas SPAAO, kontakti spaao@spaao.lv , tālr. 28367235) par sadzīvē radušos atkritumu apsaimniekošanu;
  • nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritumu laukumiem, pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu poligonu ar savu transportu vai izmantot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu;
  • persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums, noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (saskaņā ar pašvaldības atzinumu) var neslēgt, ja: nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas; nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas var saukt pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

Tāpat līdz šī gada 31. jūlijam aicinām atbrīvot savas mājas pagalmu, koplietošanas telpas, bēniņus no atkritumiem, sašķirot tos, nodot Jaunjelgavas izvešanas punktos (šķirotos atkritumus nogādāt kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem, nolietoto tehniku un lielgabarīta lietas – laukumā Jelgavas ielā, iepriekš piesakoties pa tālr. 27881482).

Ja pagalms un koplietošanas telpas netiks atbrīvotas no atkritumiem, tas tiks izdarīts par pašvaldības līdzekļiem un izdevumi tiks pievienoti pie nākamā rēķina.

Atkritumu šķirošanas punkti Jaunjelgavā, kur var nodot papīra un kartona, plastmasas, metāla iepakojumu:

  • Lāčplēša ielā 11,
  • Liepu ielā 17,
  • Lauku ielā 8
  • Uzvaras ielā 1 (pie Jaunjelgavas vidusskolas).