Sabiedrība
Goda pilsonis piespraude

Aicinām līdz 20. oktobrim pieteikt pretendentus novada pašvaldības apbalvojumu ‒ Goda pilsoņa, Goda raksta, Atzinības raksta un Pateicības ‒ saņemšanai. Apbalvošanas ceremonija kopā ar svētku koncertu notiks 18. novembrī Jaunjelgavas kultūras centrā.

Saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas nolikumu augstāko novada pašvaldības apbalvojumu ‒ Aizkraukles novada Goda pilsoņa nosaukumu, krūšu zīmi un naudas summu valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (pēc nodokļu nomaksas) ‒ piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Aizkraukles novada labā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā; kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Aizkraukles novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā mūža ieguldījumu; Aizkraukles novadā nodarbojušās ar labdarību.

Šādu apbalvojumu var piešķirt vienu reizi gadā ne vairāk kā trim personām. Apbalvojumu var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

Goda rakstu un 100 eiro (pēc nodokļu nomaksas) piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā, novada atpazīstamības veicināšanā pasaulē. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējā apbalvojuma piešķiršanas.

Atzinības rakstu piešķir fiziskai personai par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību sacensībās pašvaldības rīkotajos vai citos pasākumos, par ieguldījumu Aizkraukles novada atpazīstamības veicināšanā Latvijā.

Pateicību piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par ieguldījumu Aizkraukles novada attīstībā.

Ierosinājumus apbalvošanai var iesniegt novada domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji ‒ ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Pieteicējiem jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz jebkurā novada klientu apkalpošanas centrā. Veidlapu var atrast sadaļā Pašvaldība - Veidlapas - pieteikums Aizkraukles novada apbalvojuma piešķiršanai.

Iesniegumā jānorāda:

  • apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis un dzīves gaitas apraksts;
  • apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības virziens, tās vadītāja vārds, uzvārds un tālrunis;
  • apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds, uzvārds, tālrunis;
  • vispusīgs nopelnu apraksts personas vai kolektīva apbalvošanai;
  • informācija par kandidāta iesniedzēju vai iesniedzējiem.

Lēmumu par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu pieņem dome pēc Apbalvojumu komisijas izvērtējuma. Lēmumu par Goda raksta, Atzinības raksta un Pateicības piešķiršanu pieņem Aizkraukles novada domes Apbalvojumu komisija.