Dome Pļaviņas Skrīveru pagasts Izglītība
finansējums

Novada dome nolēma piešķirt papildu finansējumu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabinetu atjaunošanai un Daugavas ielas posma pārbūvei Pļaviņās, posmā no Raiņa ielas līdz Upes ielai.

Ar SIA “RUR” tika noslēgts līgums par 125 528,74 eiro, ieskaitot arī pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Skrīveru skolas kabinetu remontu. 2023. gada 3. novembrī no SIA “RUR” saņemta otrā vēstule ar tāmi par neparedzētu papildu darbu rašanos. Pēc visu demontāžas darbu veikšanas pilnībā atsedzot objekta griestu, sienu, grīdas konstrukcijas, konstatēts, ka esošās pārseguma sijas ir satrūdējušas, kā arī grīdas pamata slānis ir izdrupis, rezultātā gan sijas, gan grīda ir zaudējušas savu nestspēju, nepieciešami pārseguma pastiprināšanas darbi.

Ņemot vērā gan autoruzrauga, gan būvuzrauga viedokli, tika nolemts veikt projekta izmaiņas un izstrādāt pārseguma pastiprināšanas plānu, grīdu, griestu un sienu izbūves plānus, lai remontdarbus īstenotu saskaņā ar būvnormatīviem un izglītības iestādes drošības prasībām. Tam nepieciešamo papildu finansējumu 46 768,29 eiro (tai skaitā PVN) dome nolēma piešķirt no novada pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem no nekustamā īpašuma nodokļa papildu ieņēmumiem, par šo summu palielinot vidusskolas remontdarbu tāmi.

Noslēdzoties iepirkumam un veicot nepieciešamās korekcijas, jaunās kopējās Daugavas ielas posma pārbūves projekta izmaksas Pļaviņās ir 1 997 507,22 eiro ar PVN, veidojot sadārdzinājumu par 546 541,96 eiro. Šo izdevumu segšanai paredzēts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 458 975,90 eiro no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025. gada janvārim. Aizņēmumu atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu. Veicot budžeta grozījumus, 2023. gada budžetā tika paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, un tas tiks ieplānots arī 2024. gada budžetā investīciju projekta sadārdzinājuma segšanai, par šo summu palielinot ieņēmumus par zemes un meža īpašumu pārdošanu.