Izglītība Pļaviņas
Pļaviņu vidusskola

Šodien, 30.  maijā, notika Aizkraukles novada domes ārkārtas sēde, kurā viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem bija iepriekš atliktais lēmums par Pļaviņu vidusskolas reorganizāciju. Tagad dome nolēma nākamajā mācību gadā Pļaviņu vidusskolā neatvērt 10. klasi un skolu pakāpeniski pārveidot par pamatskolu.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumiem tikai domes kompetencē ir izveidot un reorganizēt tās sastāvā esošas institūcijas, tāpat pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes.

Pagājušā gada 21. novembrī Ministru kabineta sēdē apstiprinātajā Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā ziņojumā noteikts, ka pamata un vidējās izglītības iestāžu tīkla veidošanā viens no būtiskākajiem kritērijiem ir minimālais izglītojamo skaits klašu grupā. Tāpat Ministru kabineta noteikumos paredzēts noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaits klašu grupā vidējās izglītības posmā. Saskaņā ar to Pļaviņās vidusskolas klasēs kopā jābūt 60 bērniem, bet nākamajā gadā te trijās vidusskolas klases varētu mācīties 34 jaunieši – tātad mazliet vairāk nekā puse (56 procenti) no nepieciešamā skolēnu skaita. Demogrāfiskās tendences Pļaviņu apvienībā liecina, ka tuvākajā laikā skolēnu skaita pieaugums Pļaviņu vidusskolā nav gaidāms.

Šī gada aprīlī Pļaviņu vidusskolas direktore sasauca Skolas padomes sanāksmi, lai lemtu par vidusskolas attīstības iespējām. Skolas padome nebija gatava pieņemt lēmumu par vidusskolas pakāpes pakāpenisku pazemināšanu jau no 2024. gada 1. septembra, bet aicināja organizēt Pļaviņu vidusskolas vecāku tikšanos ar Aizkraukles novada domes un Izglītības pārvaldes vadību. Līdz ar to 2. maijā Pļaviņu vidusskolā notika sanāksme, kurā visas iesaistītās puses izteica savus argumentus par vai pret Pļaviņu vidusskolas reorganizāciju.

Aizkraukles novada pašvaldība šī gada 6. maijā saņēma Pļaviņu vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājas vēstuli, kurā teikts: “Pļaviņu vidusskolas Skolas padome nespēj pieņemt viennozīmīgu lēmumu par vai pret vidusskolas posma reorganizāciju.” Par skolas reorganizāciju balsoja 6, pret – 15, bet no sava viedokļa paušanas atturējās 8 skolas padomes locekļi. Savukārt skolas vadība vairākkārt pauda bažas, ka atalgojuma samazinājuma dēļ, ar ko jārēķinās, ja tomēr tiks izlemts saglabāt vidusskolu, pastāv liels risks zaudēt kvalificētus pedagogus, kuri varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītības līmeni skolā.

Cienot Skolas padomes un vecāku viedokli un pēc Aizkraukles novada domes deputātu iniciatīvas Aizkraukles novada Izglītības pārvalde 17. maijā organizēja konsultācijas ar Izglītība un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistiem, lai pārrunātu Pļaviņu vidusskolas attīstības iespējas. Sarunā bija iespēja piedalīties domes deputātiem, vidusskolu direktoriem, Pļaviņu vidusskolas Skolas padomes pārstāvjiem.

IZM speciālisti norādīja, ka demogrāfiskās tendences Pļaviņu apvienībā rāda negatīvu izglītojamo dinamiku tieši vidējās izglītības pakāpē. Savukārt, piekrītot samazināt skolas izglītības pakāpi no vidusskolas uz pamatskolu, Pļaviņu vidusskolai būtu iespēja iegūt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, un šī nauda būtu lieliska iespēja nodrošinot mācību vides modernizēšanu, jaunā izglītības satura vajadzībām atbilstošu, modernu tehnoloģiju iegādi un telpu renovāciju skolā.

Arī Aizkraukles novada domes sēdē deputāti uzklausīja gan Pļaviņu vidusskolas direktori Ilzi Luksu, gan Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieku Ilvaru Jermacānu. Skolas padomes pārstāvis pauda: vecāki saprot, ka reorganizācijas atlikšana šobrīd tiešā veidā negatīvi ietekmētu pedagogu atalgojumu. Līdz ar to netieši tika apstiprināts direktores paustais, ka šāds lēmums paaugstinās risku zaudēt augsti kvalificētus pedagogus tieši nekonkurētspējīgā atalgojuma dēļ, taču vecāku pārstāvis aicināja saglabāt Pļaviņu vidusskolas statusu un līdzšinējo izglītības pakāpi.

Dažāda veida sarunas un informācijas apmaiņa par Pļaviņu vidusskolas nākotni notika vairāku nedēļu garumā. Tika vērtēta arī finansiālā puse – ja netiktu veikta skolas reorganizācija un vidusskola turpinātu funkcionēt ar neatbilstošu skolēnu skaitu, no nākamā gada septembra pašvaldības līdzfinansējums Pļaviņu vidusskolai būtu 173 748 eiro (IZM veiktie aprēķini), tātad šī summa būtu papildus jārod novada budžetā. Vēl vairāk līdzekļu būtu nepieciešami, pieaugot pedagogu atalgojumam, jo aprēķini veikti saskaņā ar pašreizējo pedagogu atalgojuma likmi.

“Šo lēmumu pieņemt ir ļoti smagi,” uzskata Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. “Šajā gadījumā mums  jāsabalansē sabiedrības, vecāku, skolas absolventu sāpe, viedokļi un tas, ko pauž Izglītības un zinātnes ministrija, novada Izglītības pārvalde, vidusskolas vadība, skolotāji un Skolas padome. Tiek vākti paraksti portālā “Mana balss” pret vidusskolas reorganizāciju. Emocionāli tas nav viegli, taču stratēģiski vidusskolas pakāpes samazināšana būtu pamatots lēmums. Novadā Daugavas labajā krastā ir koncentrētas četras vidusskolas, kuras konkurē ar vidusskolēniem, kuru kopējais skaits strauji mazinās. Ir jāvērtē šīs situācijas racionālā puse. Mani kā bijušo izglītības iestādes direktoru pārliecina skolas vadības un nozares profesionāļu viedoklis. Kad jautāju, kā būtu, ja lēmumu par vidusskolas reorganizāciju atliktu vēl uz vienu gadu, skolas vadība par to nepriecājās, tāpēc uzticos viņu redzējumam. Ļoti jāatvainojas tām ģimenēm un bērniem, kuriem būtu šogad jāuzsāk mācības 10. klasē. Mums viņiem ir jāpalīdz nokļūt līdz citām novada vidusskolām un vajadzības gadījumā  jānodrošina iespēja uzturēties skolu dienesta viesnīcās. Izmantosim iespēju piesaistīt līdzekļus 1,8 miljonu eiro vērtībā, lai uzlabotu pamatskolēnu mācību iespējas gan Pļaviņu, gan Jaunjelgavas, gan J. Jaunsudrabiņa Neretas skolās.”

Uzklausot iesaistītās puses un izvērtējot saņemto informāciju, Aizkraukles novada domes deputāti lēma par Pļaviņu vidusskolas reorganizāciju un izglītības pakāpes maiņu, jau 2024. gada 1. septembrī skolā neatverot 10. klasi. Nākamā gada 1. septembrī Pļaviņu vidusskolā netiks atvērta 10. un 11. klase, bet 2026. gada 1. septembrī audzēkņus neuzņems visā vidusskolas posmā. Tādējādi no 2026. gada 1. septembra Pļaviņu vidusskola tiks reorganizēta un kļūs par pamatskolu.