Jaunjelgava
Risina apkures problēmas Jaunjelgavā

Aizkraukles novada dome izvērtēja iespēju pārtraukt līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju Jaunjelgavā – SIA “EkoSil".

Jaunjelgavā jau vairāku apkures sezonu laikā Liepu, Smilšu, Uzvaras un Mednieku ielas daudzdzīvokļu mājās un iestādēs, arī vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē tika konstatēti vairākkārtēji siltumenerģijas padeves traucējumi, kas ir fiksēti un dokumentāli pierādāmi. Regulāri saņemtas arī iedzīvotāju sūdzības par siltumapgādes pakalpojuma slikto kvalitāti, tāpēc Aizkraukles novada domē tika vērtēta iespēja pārtraukt līgumu ar siltuma piegādātāju.

Siltumenerģijas nodrošinātājs ēkās ir SIA “EkoSil”, kas kā meitasuzņēmums 2014. gada oktobrī pārņēma iepriekšējā siltumenerģijas piegādātāja SIA “Green Energy Trio” līgumsaistības. Siltumenerģija tika ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus – šķeldu. Sākotnēji siltumenerģija bija kā blakusprodukts koģenerācijas procesā, tāpēc tika solīts iedzīvotājiem izdevīgs apkures tarifs. Līgums ar SIA “EkoSil” noslēgts līdz 2030. gada 2. augustam.

Pēc šī gada janvārī vairāku dienu garumā piedzīvotā apkures pārtraukuma tika pieprasīta apkures iekārtu tehniskās atbilstības pārbaužu dokumentācija un konstatēts, ka siltumenerģijas ražotājs neievēro visas normatīvajos aktos noteiktās prasības apkures katlu iekārtām, kā rezultātā regulāri rodas to bojājumi, radot pārtraukumus siltumenerģijas ražošanas procesā un piegādē patērētājiem.

Izskatot lēmumprojektā aprakstīto informāciju un uzklausot pašvaldības izpilddirektora Ulda Riekstiņa viedokli, domes deputāti nolēma uzdot viņam veikt sarunas ar SIA “EkoSil” par 2014. gada 30. oktobrī noslēgtā pārjaunojuma līguma izbeigšanu un iespējām atpirkt katlumāju.

Gadījumā, ja SIA “EkoSil” atteiksies no sarunām vai līdz šī gada 14. jūnijam netiks panākta savstarpēja vienošanās, tad uz Aizkraukles novada domes jūnija sēdi iecerēts sagatavot lēmumprojektu par līguma izbeigšanu.

Dome arī nolēma uzdot SIA “Aizkraukles siltums” iesaistīties un veikt nepieciešamās darbības, lai siltumapgādes pakalpojuma saņēmēji Jaunjelgavas pilsētas Mednieku, Smilšu, Uzvaras un Liepu ielas daudzdzīvokļu ēkās un iestādēs saņemtu siltumenerģiju arī turpmāk.