Dome Projektu aktualitātes
pieteikumi

29. martā noslēgsies pieteikumu iesniegšana pirmajā kārtā pārrobežu sadarbības programmā Interreg Plānojot novada izaugsmi, Administrācijas Attīstības nodaļas speciālisti sadarbībā ar Tūrisma nodaļu, Sociālo dienestu un citām pašvaldības iestādēm un speciālistiem sagatavojuši 10 projektu pieteikumus šajā programmā, trijos no tiem Aizkraukles novada pašvaldība ir vadošais partneris.

Interreg Latvija – Lietuva programmā prioritātē Zaļa, noturīga un ilgtspējīga attīstība iesniegs visvairāk - četrus projektus: “Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu”, “Zaļa, noturīga un ilgtspējīga attīstība” ​, “Bioloģiskās daudzveidības un zili zaļās infrastruktūras uzlabošana”​ un  “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā”. Divi projektu pieteikumi sagatavoti prioritātē “Sociāli iekļaujoša sabiedrība”. Šeit taps projekti “Vietējo kopienu daudzfunkcionālo centru attīstība” un “Jauniešu uzvedības uzlabošana, izmantojot iekļaušanas metodes un aktīvas sporta infrastruktūras iespējas Aizkraukles un Paņevežas pilsētu teritorijās” . Prioritātē “Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls” Aizkraukles novads startēs ar trim projektiem - “Ūdens resursu ilgtspējīga attīstība” , “Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls”​ un "Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā".

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā novads piedalīsies 2 prioritāšu projektu konkursā. Prioritātē “Inovatīvas sabiedrības” sagatavots projekts “Inovācijas reģioniem” un prioritātē “Klimatneitrālas sabiedrības” – projekts “Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā”.

Projektu pieteikumi sagatavoti tā, ka to darbības areāls aptver visu Aizkraukles novada teritoriju – katrai apvienībai tikusi iespēja iesaistīties kādā no sagatavotajiem projektiem. Projektos iecerēts ieviest modernās tehnoloģijas, piemēram, izveidojot saules bateriju darbinātu uzlādes staciju, kur, atpūšoties dabā, varēs uzlādēt savas mobilās ierīces, gan ieviest paplašinātās realitātes digitālos risinājumus kultūrvēsturiskajos objektos novadā. Citi projekti orientēti uz dabas objektu labiekārtošanu, laivošanas infrastruktūras attīstību novadā, Sociālā dienesta klientu iekļaušanas sabiedrībā pasākumiem, atbalstu riska grupu jauniešiem un bērniem. Ar projekta atbalstu iecerēts cīnīties ar invazīvo auga – Sosnovska latvāņa izplatību novadā, kā arī paaugstināt prasmes un spējas efektīvi rīkoties klimata pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu situācijās. Plānots atbalsts arī tūrisma nozares attīstīšanai Sēlijas reģionā.

Vēl divos projektos Aizkraukles novada pašvaldība piedalīsies kā dalībnieks: prioritātē “kapacitātes stiprināšana un cilvēku savstarpēja sadarbība” projektā “Nākotnes prasmju pamats - zināšanas un kapacitāte STEM jomā (fit4future)"​ un prioritātē “Inovatīvas sabiedrības” projektā “Inovācijas reģioniem”.

Projektu izvērtēšana norisināsies vairāku mēnešu garumā un rezultātus, kuri pašvaldības iesniegtie projekti būs saņēmuši pārrobežu finanšu instrumentu atbalstu to īstenošanai būs zināmi vien vasaras nogalē. Taču, finansējumu neguvušos projektus, tos pilnveidojot un sagatavojot vēl jaunus, būs iespējams iesniegt projektu pieteikumu otrajā kārtā rudenī.