Koknese Izglītība
skolotāji

Latvijā un visā Eiropā kā nozīmīgs izglītības kvalitātes kritērijs tiek izvirzīta personalizēta izglītība, kurā iesaista visus bērnus mācību procesā, izprotot un atbalstot katra vajadzības mācīšanās mērķu sasniegšanai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir viena no izglītības iestādēm, kura atsaucās “Skola 2030” aicinājumam pirmsskolu un skolu komandām pieteikties dalībai iekļaujošas izglītības profesionālajā kopienā “Skola katram bērnam”, lai kopīgi diskutētu un paplašinātu izpratni par iekļaujošas izglītības aspektiem izglītības iestādē – kultūru, vērtībām, vidi, personalizēta mācību procesa īstenošanas iespējām, kopīgās sarunās un diskusijās iepazītu un modelētu dažādus pašvaldības, iestādes vadības, atbalsta personāla un pedagogu sadarbības modeļus mācīšanās atbalstam.

2022. gada 16. septembrī Rīgā, ATTA centrā notika iekļaujošās izglītības profesionālās kopienas “Skola katram bērnam” seminārs, kurā piedalījās gandrīz 300 skolotāju, vadītāju un dibinātāju pārstāvju no 58 Latvijas izglītības iestādēm un dalījās ar dažādiem iekļaujošas izglītības piemēriem. Kokneses pamatskolas – attīstības centra komanda, kuru pārstāvēja Inese Svence, Baiba Tālmane, Jolanta Rotkāja un Aija Kārkliņa, prezentēja savu pieredzes stāstu “Kā nodrošināt individuālu atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot jēgpilnu IT izmantošanu kvalitatīvā izglītības procesā”.

Tehnoloģijas ir nozīmīgi rīki mācību procesā, tādēļ skolotājam svarīgi tās lietot atbilstoši plānotajam mērķim, lai skolēniem palīdzētu mācīties dažādos veidos, savā tempā un atbilstoši  veselības stāvoklim. Skolotājam jāizvērtē, kuri IT rīki būs piemēroti, kādās situācijās tie palīdzēs sasniegt plānoto mērķi, atbalstot skolēnu – konstruējot zināšanas, sadarbojoties, komunicējot, mācoties un iedziļinoties. Interaktīvās tehnoloģijas atvieglo mācību satura apguvi, nodrošina katram atbilstošu mācīšanās tempu, pielāgojas dažādiem mācīšanās stiliem, veselības stāvoklim un intelektuālajām spējām, sniedz iespēju redzēt un dzirdēt sava darba rezultātu, komunicēt ar skolēniem attālināti, nodrošina piekļuvi daudzveidīgiem informācijas pasniegšanas formātiem.

Paldies VISC projekta “Kompetenču pieejā mācību saturā” vecākajai ekspertei Annai Zaulai par pasākuma organizēšanu un iekļaujošās izglītības profesionālās kopienas “Skola katram bērnam” dalībniekiem par labās prakses piemēriem un dalīšanos pieredzē!