slēgs līgumus

19. janvāra Aizkraukles novada domes sēdē nolemts slēgt vairākus sadarbības līgumus. Tie saistīti gan ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu un sadarbību ar biedrību "Sarkanais Krusts".

Šī gada vasarā notiks XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju  svētki, kuros piedalīsies arī vairāki Aizkraukles novada amatiermākslas kolektīvi. Lai vienotos par sadarbību svētku sagatavošanā  un rīkošanā, tajā skaitā svētku dalībnieku transporta, ēdināšanas un naktsmītnes organizēšanā un izdevumu segšanā svētku laikā, tiks slēgts sadarbības līgums starp Aizkraukles novada pašvaldību un Nacionālo kultūras centru.

Tāpat Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sadarbības līguma  projekts “Par regulatoram piederošo elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mēriekārtu izvietošanu pašvaldības telpās”, kas  paredz  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mēriekārtu izvietošanu  pašvaldībai piederošajās ēkās elektronisko sakaru tīklu un interneta  pieejamības mērīšanai. Sadarbības līgums  nepieciešams, lai regulators,  veicot pašvaldības administratīvajā teritorijā balss sakaru un interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus, varētu apzināt un sekmēt  elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu lietotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība saistībā ar šo atļaus regulatoram pašvaldības īpašumā esošajās telpās, kas atbilst telpu tehniskajai specifikācijai, izvietot mēriekārtas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšanai.

Saņemta arī biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas vēstule ar lūgumu līdz 2030. gada 31. martam pagarināt lietošanā esošo  telpu līgumus un noslēgt jaunus patapinājuma līgumus, lai varētu uzglabāt  un dalīt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pakas Jaunjelgavā, Sērenē, Sunākstē, Iršos, Vecbebros, Koknesē un Skrīveros.

Vienlaicīgi Jaunjelgavā biedrības “Latvijas  Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas Ogres birojs aicina noslēgt arī līgumu par zupas virtuves punkta izveidi tai iznomātajās telpās, kur biedrība programmas ietvaros apņemas nodrošināt maltīšu izdali mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

Domes deputāti lēma atbalstīt biedrības lūgumu un nodot tai bezatlīdzības lietošanā līdz 2030. gada 31. martam prasītās telpas  Liepu ielā 23  Jaunjelgavā, “Zvaniņš” Sērenē, “Saulstari” Sunākstē, “Madaras-7“ Iršos, Vērenes ielā 1 Koknesē un Stacijas laukumā 3 Skrīveros.

Saskaņā ar likumdošanu, publiskas personas mantu pieļaujams nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā  labuma organizācijai, kāda ir biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, uz laiku, kamēr tai ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.