Dome Iršu pagasts Izglītība
Pērses sākumskola

Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Izglītības pārvaldē saņemta Pērses sākumskolas direktores pienākumu izpildītājas Zitas Šteinbergas vēstule ar aicinājumu iesaistīties Pērses sākumskolas turpmākās attīstības apspriešanā un iespējamo risinājumu sagatavošanā, lai arī turpmāk nodrošinātu kvalitatīvu izglītību Iršu pagasta bērniem.

Atsaucoties lūgumam, februāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē tika iekļauts informatīvs jautājums par Pērses sākumskolas iespējamo attīstību, lai uzsāktu diskusijas un kopīgi rastu labāko risinājumu, bērnu izaugsmei un kvalitatīvas izglītības ieguvei piemērotāko scenāriju.

Pērses sākumskola ir mazākā izglītības iestāde Aizkraukles novadā, tajā 1. līdz 6. klasē mācās 23 bērni, vēl 18 bērni šajā izglītības iestādē apmeklē pirmsskolas izglītības (bērnudārza) grupiņas. Tā kā skolēnu skaits ir neliels, darbs noris apvienotajās klasēs, piemēram, kopā mācās 1. un 3. klase, kā arī 2. un 4. klase, kas apgrūtina ne vien skolēnu spēju uztvert mācību vielu, bet arī skolotāju darba procesu. 

Gatavojot ikgadējo skolas pašvērtējuma ziņojumu par pagājušo mācību gadu, secināts, ka izglītības iestāde sastopas ar izaicinājumiem, kuru risinājumam tai nav resursu. Viens no tiem ir nelielais pedagogu skaits – skolā strādā seši skolotāji, kas vienlaikus vada mācību stundas, tostarp arī apvienotajām klasēm. Mācīšanās atbalsta sistēma pedagogiem izglītības iestādē ieviesta tikai daļēji. Tāpat nepieciešams pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un kompetencēm atbilstošu mācību satura ieviešanu, kā to nosaka pašreizējā likumdošana. Apkopojot statistikas datus secināts, ka tobrīd vēlmi turpināt bērnu izglītošanu citā skolā izteica un īstenoja astoņi skolēnu vecāki.

Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa iezīmēja vienu no iespējamiem skolas nākotnes scenārijiem – pievienot Pērses sākumskolu Bebru pamatskolai. Lai gan Pērses sākumskolā no 1. līdz 3. klasei kopā mācās vien seši bērni, piedāvāts šo izglītības posmu, kā arī divas pirmsskolas grupas, arī turpmāk uz vietas Iršu pagastā saglabāt. Savukārt vecākos skolēnus – 4., 5. un 6. klasi, kurās šobrīd mācās 17 bērni – vest uz 11 kilometrus attālo Bebru pamatskolu. Šāds scenārijs ir kā kompromiss, lai mazo skoliņu nebūtu jāslēdz un lai pašiem mazākajiem saglabātu iespēju uzsākt skolas gaitas pēc iespējas tuvāk mājām.

Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Uldis Dzērve, noklausoties Pērses sākumskolas un Izglītības pārvaldes ziņojumu, aicināja komitejas deputātus rūpīgi apsvērt dzirdēto, lai kādā no turpmākajām sēdēm vai Izglītības stratēģijas izstrādes darba grupā turpinātu diskusiju par Pērses sākumskolas nākotni. Komitejas priekšsēdētājs uzsvēra, ka šis nekādā gadījumā nav lēmums par skolas slēgšanu, bet tas ir tikai diskusiju aizsākums.