Dome
Veic izmaiņas komisijās un atļauj slēgt īres līgumus

Aizkraukles novada dome apstiprināja izmaiņas divu komisiju sastāvā, nolēma noslēgt medību platību nomas tiesību līgumu ar četriem mednieku kolektīviem un piešķīra pilnvarojumu SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” slēgt īres līgumus par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu.

Vēlēšanu komisijai jauna sekretāre

Aizkraukles novada domes sēdē apstiprinātas izmaiņas Civilās aizsardzības un Vēlēšanu komisijas sastāvā.

Tā kā Valsts meža dienestā notikušas strukturālas izmaiņas, tai skaitā mainījies personālsastāvs, par iestādes pārstāvi Civilās aizsardzības komisijas locekļa amatā apstiprināts Dienvidu virsmežniecības Aizkraukles mežniecības vecākais mežzinis Andris Golovackis.

Izmaiņas arī Aizkraukles novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā – pēc pašas vēlēšanās no komisijas sekretāres pienākumiem atbrīvota Ieva Lipska. Tika izsludināta publiska pieteikšanās komisijas locekļa amatam. Izvērtējot kandidātus, dome par Vēlēšanu komisijas locekli apstiprināja Aneti Bogdanoviču, kura turpmāk pildīs komisijas sekretāres pienākumus.


Īpašumā ļaus medīt

Aizkraukles novada dome nolēma noslēgt medību platību nomas tiesību līgumu ar četriem mednieku klubiem uz pieciem gadiem ar tiesībām to pagarināt.

Ar mednieku un makšķernieku klubu “Alnis” tiks slēgts 13,6 ha lielu medību platību nomas tiesību līgums pašvaldībai piederošajos īpašumos vairākās zemes vienībās Pilskalnes pagastā, ar mednieku klubu “Ķepainis” ‒ 37,9 ha platībā Kokneses pagastā, ar mednieku un makšķernieku klubu “Bebri” ‒ 18,27 ha platībā Bebru pagastā, ar mednieku klubu “Nereta” ‒ 33,6 ha platībā Neretas pagastā.

Nomas maksa visiem kolektīviem noteikta 0,30 eiro gadā un PVN par vienu hektāru.


Atļauj slēgt īres līgumus

Aizkraukles novada dome piešķīra pilnvarojumu SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” slēgt īres līgumus par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes lēmumiem, kā arī izbeigt īres līgumus.

Pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 2022. gada 21. decembrī starp Aizkraukles novada pašvaldību un SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” līdz 2027. gada 20. decembrim tika noslēgts dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, ar kuru SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” uzdots un tā apņēmusies pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas un tām piesaistīto teritoriju, tostarp pašvaldībai piederošos dzīvokļus, līdz dzīvojamo māju nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Tagad līgumā veikti grozījumi, piešķirot pilnvarojumu SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” slēgt īres līgumus par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes lēmumiem, kā arī izbeigt īres līgumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.