Sabiedrība
veidos iedzīvotāju padomes

Februāra sēdē novada domes deputāti apstiprināja Aizkraukles novada iedzīvotāju padomju nolikumu. Nolikums nosaka padomju kompetenci un darbības teritoriju, locekļu skaitu, kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, darbības termiņu, darba organizāciju un kārtību, kādā pašvaldības institūcijas izskata padomju iesniegumus.

Darbības teritorija

Gatavošanās padomju izveidei notika jau kopš aizvadītā gada vidus, kad deputāti uzsāka debates. Iecerēts, ka padomes tiks veidotas katrā novada pilsētā un pagastā ‒ pavisam tās būs 20. Kopīga padome būs vienīgi Jaunjelgavas pilsētai un pagastam un Kokneses pilsētai un pagastam. Atšķirsies locekļu skaits ‒ vietās, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 500, ievēlēs piecus locekļus, ja skaits būs no 501 līdz 1000 ‒ septiņus, no 1001 līdz 3001 – deviņus, bet, ja skaits pārsniegs 3001, ievēlēs vienpadsmit.

Padomes locekļu darbs būs brīvprātīgs un bez atalgojuma. Sastāvu ievēlēs uz četriem gadiem, pēc tam notiks jaunas vēlēšanas.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par padomes locekli varēs ievēlēt personu, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis, reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Padomēs nedrīkstēs ievēlēt vietējās domes deputātus, pašvaldības izpilddirektoru un viņa vietnieku, apvienību pārvalžu un pagastu pakalpojumu centru vadītājus.

Novada teritorijā personu varēs ievēlēt tikai vienā padomē. Arī vēlētājs drīkstēs vēlēt tikai vienu reizi, taču varēs izlemt, par kuru padomi balsot, piemēram, Pļaviņās deklarēts iedzīvotājs varēs vēlēt arī Kokneses padomi.

Kandidātu izvirzīšana

Lai kļūtu par padomes locekli, nepieciešams desmit konkrētās teritorijas iedzīvotāju parakstīts iesniegums un kandidāta rakstiska piekrišana, kas jāiesniedz vietējā pagasta pakalpojumu centrā vai apvienības pārvaldē aicinājumā noteiktajā termiņā. Aicinājums par pieteikumu pieņemšanu darbam padomē tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aizkraukles Novada Vēstis”.

Pieteikšanās termiņš būs vismaz četras nedēļas no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja pieteikto kandidātu skaits būs mazāks par padomē ievēlējamo skaitu, termiņu pagarinās vēl par četrām nedēļām.

Ja kādā pagastā vai pilsētā nepieciešamais kandidātu skaits netiks pieteikts arī pagarinātajā termiņā, padomi šajā teritorijā neveidos, līdz tiks saņemts iedzīvotāju grupas rakstveida ierosinājums atkārtotai kandidātu pieteikšanai. Pēc kandidātu pieteikumu apkopošanas un atbilstības pārbaudes kandidātu saraksti un informācija par vēlēšanu kārtību un norises laiku tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības sociālo tīklu vietnēs, informatīvajā izdevumā un drukātā veidā apvienības pārvalžu un pagastu pakalpojumu centru telpās.

Ievēlēšanas kārtība

Pašlaik iecerēts, ka vēlēt varēs gan elektroniski, reģistrējoties Aizkraukles novada pašvaldības mobilajā lietotnē, izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas metodi, gan klātienē, sasaucot iedzīvotāju kopsapulci. Elektroniskā balsošana būs iespējama trīs nedēļas un tiks organizēta tā, lai noslēgtos vismaz vienu nedēļu pirms kopsapulces dienas, paredzot laiku apkopot balsojuma rezultātus un pārbaudīt, vai balsojušajiem bijušas tiesības piedalīties vēlēšanās konkrētajā teritorijā. Arī vēlēt padomes varēs no 16 gadu vecuma. Padomes vēlēšanas uzskatīs par notikušām, ja tajās kopumā (elektroniskajā balsojumā un kopsapulcē) būs piedalījušies vismaz pieci procenti no attiecīgajā pilsētā vai pagastā reģistrēto iedzīvotāju skaita.

Padomē ievēlēs tos kandidātus, kuri būs saņēmuši lielāko balsu skaitu. Padomju klātienes vēlēšanas – dibināšanas sapulces – iecerēts rīkot šī gada jūnijā.

Padomes sastāvus apstiprinās ar novada domes lēmumu, pēc tam vēlēšanu rezultāti tiks publicēti pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības sociālo tīklu vietnēs, informatīvajā izdevumā un drukātā veidā tie būs pieejami apvienības pārvalžu un pagastu pakalpojumu centru telpās.

Aizstāvēs iedzīvotāju intereses

Nolemts, ka padomes nodrošinās tās darbības teritorijas iedzīvotāju interešu aizstāvību šādos jautājumos:

  • pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība;
  • teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšana, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību;
  • pilsētvides ainavas saglabāšana;
  • kultūras piedāvājums un iespējas piedalīties kultūras dzīvē, tostarp atbalsts kultūras norisēm; pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšana;
  • saimnieciskās darbības sekmēšana un atbalsta sniegšana;
  • atbalsts sporta norisēm.

Darba organizācija

Padomes sēdes jāsasauc ne retāk kā reizi ceturksnī, tās būs atklātas. Sēdēs varēs piedalīties ikviens attiecīgās teritorijas iedzīvotājs. Sēdēs pieņemtajiem lēmumiem būs konsultatīvs raksturs, tomēr tie būs jāskata novada domē. Gadījumā, ja domē tiks plānots skatīt jautājumu, kas skar iepriekš uzskaitītās jomas, domei būs proaktīvi jālūdz padomes viedoklis. Padome arī varēs iesniegt lēmumu projektus izskatīšanai domē, un padomes locekļi domes sēdēs varēs piedalīties ar padomdevēja tiesībām.

Sīkāk par padomju tiesībām un darba kārtību var uzzināt pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi vai tīmekļvietnes www.likumi.lv publicētajā Aizkraukles novada iedzīvotāju padomes nolikumā. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, sekot līdzi pieteikšanās termiņiem, pieteikt kandidātus, balsot par tiem un piedalīties savas dzīvesvietas nākotnes veidošanā!