Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 15.03.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 4.04.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai – augošu koku atsavināšanai nekustamā īpašuma “Silzemnieki”, kadastra numurs 3282 006 0029 (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 006 0029), Skrīveru pag., Aizkraukles nov, 1.kvartāla 1., 7., 8. un 9. nogabalā.

Kopējais pārdodamais cirsmas apjoms ir 316,81 m³ koksnes.

Izsoles sākumcena (nosacītā cena) - EUR 9 500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi). Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.aizkraukle.lv vai https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 65197247 (pirmdienās, ceturtdienās).

Izsoles sākums 15.03.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 04.04.2022. plkst.13.00.

Izsoles pretendentiem pieteikumi izsolei jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 15.03.2022. plkst.13.00 līdz 25.03.2022. plkst.23.59.

Izsoles nodrošinājums - EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit eiro, 00 centi) 20 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības, reģ. Nr.90000074812:

- A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302;

- A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750;

- A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma “Silzemnieki”, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., izsoles nodrošinājums”.

Pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – EUR 10,00 (desmit eiro, 00 centi) 10 dienu laikā no izsoles sākuma datuma jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812:

- A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302;

- A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750;

- A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma “Silzemnieki”, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.