Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums – 15.06.2021. izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Draudzības krastmalā 4-19, Aizkrauklē, ar kadastra Nr.3201 900 0561, kas sastāv no dzīvokļa 53.4 m2 un 471/19700 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0110 001. Īpašuma adrese: Draudzības krastmala 4-19, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Izsoles sākumcena – EUR 9432,00. Izsoles solis  - EUR 100,00. Nodrošinājums – EUR 943,20. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – EUR 10,00. Izsoles sākums – 15.06.2021., izsoles noslēgums 15.07.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 943,20   un pašvaldības noteiktā dalības maksa – EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā, sazinoties pa telefonu +371 65133947.