Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.02.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 11.03.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, Kalna iela 3–6, Jaunjelgava, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3207 900 0432, kas sastāv no 5 istabu dzīvokļa 114,2 m2 un 1142/5526 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 32070020704003, 32070020704004, 32070020704005, 32070020704006, 32070020704007 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020704.

Īpašuma adrese: Kalna iela 3-6, Jaunjelgavā, Aizkraukles novads, LV-5134, Izsoles sākumcena – 10 958,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Nodrošinājums – 1095,80 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.02.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 11.03.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1095,80 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 28764885.