Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00 izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu „Pinkas” -1, Seces pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3278 900 0089, sastāvošu no 2 (divu) istabu dzīvokļa 41,50 m2 un 415/3520 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0178 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0178. Īpašuma adrese: „Pinkas”-1, Seces pagasts, Aizkraukles novads.

Izsoles sākumcena – 5023,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 502,30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR. Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 502,30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Objekta apskates laiku saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldes Seces pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +371 27843100