Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.08.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 11.09.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu  „Vīnlejas” - 3, Bebru pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3246 900 0204,  sastāvošu no 2 (divu) istabu dzīvokļa 36,50 m2 un 358/5442 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0218 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0051. Īpašuma adrese: „Vīnlejas”- 3, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads.

Izsoles sākumcena – 4212,00 EUR. Izsoles solis  - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 421,20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR. Izsoles sākums – 10.08.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 11.09.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 421,20 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Objekta apskates laiku saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldes Sērenes pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +371 29285972.