Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 15.11.2022. plkst.13.00 izsoles noslēgums 15.12.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Atmatas”, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 32500090035, sastāvošu no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32500090035 – 1,97 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 5717,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 571,70 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR. Izsoles sākums – 15.11.2022. plkst.13.00., izsoles noslēgums 15.12.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 571,70 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Daudzeses pagasta klientu apkalpošanas centrā, sazinoties pa telefonu  +371 26111718.