Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00 izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, Bērzu iela 11, Jaunjelgava, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3207 002 1509, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 1509 – 1,9914ha platībā.

Izsoles sākumcena – 9178,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 917,80 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 917,80 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Objekta apskates laiku saskaņot Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29122684.