Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums – 10.06.2022. izsoles noslēgums 11.07.2022. plkst.13.00.

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Jaunceltnes ielā 23 k-2 dzīvoklis 34, Aizkrauklē, ar kadastra Nr.3201 900 0585, kas sastāv no dzīvokļa 32,4 m2 un 3253/185723 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0222 017 un zemes ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0261. Īpašuma adrese: Jaunceltnes iela 23 k-2 -34, Aizkraukle, Aizkraukles novads.

  • Izsoles sākumcena –6782,00 EUR.
  • Izsoles solis - 100,00 EUR.
  • Nodrošinājums –678,20 EUR.
  • Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.06.2022., izsoles noslēgums 11.07.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  • nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas EUR 678,20 un pašvaldības noteiktā dalības maksa – EUR 10,00 apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  • dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldībā, sazinoties pa telefonu 65133947.