Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
2023. gada 5. aprīlis plkst. 11.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Līču pļavas”, kas atrodas Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr.32820040104, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32820040150 daļai Nr.4 3,5 ha platībā.

Nomas tiesību sākumcena – 308.00 EUR. Izsoles solis – 20.00 EUR. Nodrošinājums – 30.80 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20.00 EUR.

Papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 30.80 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000074812, norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750.

    Pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 2023.gada 3.aprīļa plkst.12.00: 1) nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi – dome@aizkraukle.lv, noformējot piedāvājumu atbilstoši Izsoles noteikumu nosacījumiem un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu:
  2. iesniedzot personīgi Aizkraukles novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē;
  3. nosūtot ar kurjeru vai pa pastu uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101.

Izsole notiks 2023. gada 5. aprīlī plkst. 11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē.

Zemes vienības nomas termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas ar noteikumu, ka gada laikā tiek uzsākta lauksaimnieciskā darbība.

Iepazīties ar Objektu, tā tehniskajiem rādītājiem – dokumentiem, kuri raksturo iznomājamo objektu un ir izsoles rīkotāja rīcībā, var iepriekš sazinoties ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvi pa tālruni +371 65197247 (pirmdienās un ceturtdienās).