Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.09.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 10.10.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas “Rušiņi”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3242 004 0148 un sastāv no sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32420040148 - 3.17 ha platībā un ēkām/būvēm ar kadastra apzīmējumu 32420040148001 (dzīvojamā māja), 32420040148002 (pagrabs), 32420040148003 (šķūnis), 32420040148004 (pirts), 32420040148005 (kūts). Dzīvojamā māja un palīgēkas ir pussagruvušā stāvoklī.

Īpašuma adrese: “Rušiņi”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, LV- 5120, Izsoles sākumcena - 10866.00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1086.60 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.09.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.10.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1086.60 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.