Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst. 13.00 Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Zirņu iela 14, kas atrodas Pļaviņu pilsētā, Aizkraukles novada ar kadastra Nr. 3213 001 1157, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3213 001 1157- 0.1556 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 3674.00 EUR. Izsoles solis - 100.00 EUR. Nodrošinājums –367.40 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR. Izsoles sākums 10.12.2022. plkst.13.00., izsoles noslēgums 09.01.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 367.40 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20.00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.