Pārdošanas cena
350 EUR
Statuss
Pārdots

Aizkraukles novada dome ir nolēmusi atsavināt kustamo mantu – automašīnu – VW TOURAN reģ.Nr. FN-4858, izlaiduma gads 2005 (turpmāk – transportlīdzeklis), par brīvu cenu.

Transportlīdzeklis nav atbilstošā tehniskā stāvoklī, pēc ceļa remonta rezultātā radušos avāriju tā remonts nav saimnieciski izdevīgs, jo nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumiem. Transportlīdzekļa atlikusī bilances vērtība 0,00 (nulle euro, 00 centi). Eksperta slēdzienā par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli norādīts, ka automašīnu var ekspluatēt tikai pēc remonta ar lieliem ieguldījumiem un tehniskās skates iziešanas.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa paredz, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, otrā daļa paredz, ka Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Aizkraukles novada pašvaldības domes Objektu apsekošanas un vērtēšanas komisija ar 2022.gada 25.janvāra lēmumu Nr.2 (protokola NR.1, 2.p.) , noteikusi atsavināšanai nododamās automašīnas VW TOURAN reģ.Nr. FN-4858, nosacīto atsavināšanas cenu 350,00 euro (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).

Pieteikums kustamās mantas iegādei par brīvu cenu iesniedzams Kokneses apvienības pārvaldes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā līdz 30. martam.

Ja noteiktajā termiņā tiks reģistrēti vairāki pircēji, Aizkraukles novada domes Izsoles komisija nosūtīs pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.

Izsoles noteikumi

Lēmums