Statuss:
Īstenošanā
logo

Fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests

Projekta īstenotājs

Aizkraukles novada pašvaldība

Mērķis

Sekmēt kvalitatīvu jaunaudžu kopšanu, attīstot meža ekosistēmu noturību un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes

Izretināt jaunaudzes divās Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajās mežaudzēs:

  • “Grīvas 1” Bebru pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 32460030026 (4,62 ha);
  • “Pie Ošiem” Iršu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 32540020082 (5,38 ha).

Projekta kopējās izmaksas

Projekta kopējie izdevumi ir 4 400,00 eiro, no tiem ELFLA finansējums – 2 640,00 eiro un pašvaldības finansējums – 1760,00 eiro.

Īstenošanas laiks

2024. gada 12. marts – 2025. gada 31. marts

Īstenošanas vieta

Bebru pagasts un Iršu pagasts

Anda Mikāla

Dabas resursu speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv
jaunaudzes kopšana