Statuss:
Īstenošanā
Interreg

Projekta programma

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta numurs

LL-00045

Projekta nosaukums

“Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju”/ “Protection of biodiversity and green infrastructure by development of the sustainable management of areas used for recreation in Birzai and Aizkraukle”

Saīsinātais nosaukums

Safe and diverse

Projekta īstenošanas laiks

2024. gada 1. februāris – 2026. gada 31. janvāris

Vadošais partneris

Biržu rajona pašvaldības administrācija (Lietuva)

Projekta partneri

Aizkraukles novada pašvaldība (Latvija)

Projekta mērķis

Saglabāt bioloģisko daudzveidību un zaļo infrastruktūru, ieviešot ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi rekreācijas zonās un veicinot videi draudzīgu un bezatkritumu dzīvesveidu Biržos (Lietuvā) un Aizkrauklē (Latvijā).

Projekta apraksts

Tiks īstenoti ilgtspējīgas apsaimniekošanas pasākumi teritorijā pie Sirvenas ezera Biržos, aizsargājamo sugu putnu māju ligzdošanas vietu ierīkošana, krupju patversmes saglabāšana un kukaiņu viesnīcas uzstādīšana. Aizkrauklē attīstīs zaļo infrastruktūru pie Dauguvas, izveidojot pastaigu taku, ierīkojot ūdens dzeršanas punktu, izbūvējot kukaiņu māju un lielo susuru (lat. Glis glis) būrus ar uzraudzības sistēmu. Veselīga, ekoloģiska, ilgtspējīga un bezatkritumu dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū tiks veikta ar dažādiem sociālajiem pasākumiem: bezatkritumu festivālu, videi draudzīgu nometni un informatīvi izzinošām aktivitātēm bērnudārzos. Projekta aktivitātēs tiks ieskatītas dažādas ieinteresētās puses, tostarp vietējās, reģionālās un nacionālās sabiedriskās organizācijas un to darbinieki, infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, izglītības iestādes, bērni un jaunieši.

Projekta kopējais finansējums ir 367 121 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 293 696 EUR.

Aizkraukles novada pašvaldības finansējums: 220 974,79 EUR no kuriem 176 779,83 EUR – Eiropas Reģionālā fonda finansējums.

Projektu līdzfinansē

Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekts programmas tīmekļvietnē.

Oficiālā ES tīmekļvietne.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv
sakārtos ūdenskrātuves līča piekrasti