Darbības veidi:

  • Siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija;
  • Ūdens ieguve, padeve un realizācija;
  • Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 434 307
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš


Ūdens skaitītāju rādījumus var nodot:

  • http://radijumi.koknese.lv (no mēneša 23.datuma līdz mēneša beigām);
  • Kopējā pasta kastītē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās (līdz mēneša 25.datumam);
  • Pasta kastītē pie SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", 1905.gada ielā 7, Koknesē (līdz mēneša 25.datumam);