Visu diennakti medicīnas māsu istaba: +371 65134758, +371 28301946

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.

Uzturēšanās dienas centrā (ar ēdināšanu)*

Diena (8 h)

17.95

   

2.

Uzturēšanās dienas centrā (bez ēdināšanas)*

Diena (8 h)

12.88

   

3.

Pirmreizēja fizioterapeita konsultācija*

1 reize

14.47

   

4.

Individuāla nodarbība ar fizioterapeitu*

1 reize

(30 min)

12.18

 

 

5.

Individuāla nodarbība ar fizioterapeitu *

1 reize

(45 min)

14.47

 

 

6.

Vingrošana ar fizioterapeitu (grupu nodarbība)*

1 reize

(līdz 4 cilvēki)

6.12

 

 

7.

Hidroterapija masāžas vannā*

1 reize

(30 min)

19.80

 

 

8.

Hidroterapija kājām*

1 reize

(30 min)

15.34

 

 

9.

Dušas izmantošana

1 reize

 

3.23

0.68

3.91

10.

Veļas mazgāšana un centrēšana (bez pulvera un mīkstinātāja)

1 reize

2.49

0.52

3.01

11.

Veļas mazgāšana un centrēšana (ar pulveri un mīkstinātāju)

1 reize

2.85

0.60

3.45

Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” (SAC “Pļaviņas”) ir izveidots 1995. gada 1. jūlijā un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

SAC “Pļaviņas” ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām, kas ir pensionāri un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Iestādei ir struktūrvienība – Dienas aprūpes centrs, kas sniedz īslaicīgo pakalpojumu Aizkraukles novada administratīvās teritorijas pilngadīgām personām, kas ir pensionāri un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

SAC “Pļaviņas” darbības mērķi un uzdevumi

 1. nodrošināt Klientu sociālo aprūpi un radīt viņiem labvēlīgus dzīves apstākļus;
 2. nodrošināt uzņemtos Klientus ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamām iekārtām un inventāru;
 3. nodrošināt klientiem gadalaikam atbilstošu un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai, mīksto inventāru, higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;
 4. nodrošināt kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu vismaz četras reizes dienā;
 5. nodrošināt klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;
 6. nodrošināt Klientiem iespēju tikties ar tuviniekiem un draugiem;
 7. iespēju robežās nodrošināt Klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 8. nodrošināt Klientiem apstākļus saturīgai laika pavadīšanai (atbilstošas telpas, inventāru, atpūtai piemērotu teritoriju, iespēju piedalīties kultūras/sporta pasākumos) un nodrošināt Klientu garīgo aprūpi;
 9. nodrošināt palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

SAC “Pļaviņas” kompetence

 1. nodrošināt Klienta tiesību aizsardzību, nepieciešamības gadījumā pārstāvot Klienta intereses tiesībsargājošās iestādēs, nodrošināt Klientu privātās dzīves neaizskaramības ievērošanu, ētikas principu ievērošanu;
 2. veikt sociālo pakalpojumu satura un apjoma plānošanu un nodrošināšanu atbilstoši Klienta vajadzībām;
 3. veikt iestādes darba analīzi, paškontroli, pilnveidot sociālā pakalpojuma kvalitāti un paaugstināt kapacitāti;
 4. nodrošināt ar Klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām;
 5. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un projektus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 6. sniegt sociālo pakalpojumu pašvaldībām saskaņā ar attiecīgo pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem,
 7. nodrošināt un kontrolēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības un darba drošības jomā;
 8. racionāli un lietderīgi apsaimniekot iestādes darbībai nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamo mantu.

SAC “Pļaviņas” struktūra

 • SAC “Pļaviņas” ar struktūrvienību – Dienas aprūpes centrs vada iestādes direktore.
 • Sociālā pakalpojuma nodrošināšanu Klientiem organizē un uzrauga sociālais darbinieks.
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, aprūpētāji.

SAC “Pļaviņas” Klientiem tiek nodrošināts

 1. dzīvesvieta, atbilstošas telpas un aprīkojums, mājīga vide;
 2. saturīga brīvā laika pavadīšana;
 3. dzimumam un gadalaikam piemērots apģērbs, apavi, personīgās higiēnas līdzekļi, mīkstais inventārs;
 4. kvalificēts personāls;
 5. atbalsts Klientu problēmu risināšanā;
 6. klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana – četras reizes dienā;
 7. diennakts aprūpe un uzraudzība;
 8. pirmā palīdzība un reģistrācija pie ģimenes ārsta, ārsta nozīmētā plāna izpilde.
 9. Klientiem papildus ir pieejams maksas pakalpojums – fizioterapeita konsultācijas un sniegtie pakalpojumi.
 10. SAC “Pļaviņas” ir reģistrētas 63 klientu vietas. No 01.06.2023. maksa par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir noteikta EUR 22,27 par diennakti.

Klienta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts 85% apmērā tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzējam par sniegto sociālo pakalpojumu, 15% tiek izmaksāti Klientam personīgiem tēriņiem. Starpību, kas nesedz sociālā pakalpojuma izmaksas, apmaksā Klienta apgādnieks vai pašvaldība.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • pase vai personas apliecība;
 • personas iesniegums;
 • invaliditāti apliecinoši dokumenti (ja ir);
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru (pieprasa iestāde vai pašvaldība);
 • izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu;
 • medicīniskā izziņa;
 • sociālā dienesta lēmums (ja Klientu ievietot iestādē pašvaldība);
 • personas vajadzību novērtēšanas karte;
 • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, norādot medicīniskās kontrindikācijas.

Īslaicīgo pilngadīgu personu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt iestādes struktūrvienībā – Dienas aprūpes centrs. Struktūrvienībā var saņemt arī higiēnas pakalpojumu (iespēja nomazgāties dušā un veļas mazgāšana).

Īslaicīgais pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30. Informāciju par pakalpojuma saņemšanu var saņemt pa tel. +371 28684440.

Pakalpojumu uzsākšanas kārtība

Attiecīgais pakalpojums var tikt uzsākts pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un līguma noslēgšanas.

Pakalpojuma izbeigšanas kārtība

Pakalpojums var tikt izbeigts, ja

 • klients apdraud citu personu veselību vai dzīvību, pārkāpj noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;
 • klientam sociālās rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumi iestādē, tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
 • klients lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
 • klients izcieš sodu ieslodzījuma vietā;
 • klients atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.

Pakalpojuma sniegšanu var apturēt, ja klients atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk kā divus mēnešus no dienas, kad par pazušanas faktu ziņots policijai.