Pieteikšanās
līdz 2023. gada 22. septembrim

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu

Zemes vienības platība

Zemes vienības atrašanās vieta

Zemes vienības nomas maksas apmērs gadā*

Pilskalnes pagasts

Kadastra apzīmējums - 32740050139(daļa)

2 ha

Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads

 60 eiro/ha bez PVN

Zemes vienības nomas termiņš ir 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas ar lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods - 0101). *Papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti aicināti pieteikties kādā no Aizkraukles novada pašvaldības pakalpojumu centriem līdz 2023. gada 22. septembrim.

Papildu informācija, zvanot uz Pilskalnes pagasta pakalpojumu centru pa tālruni +371 26432597 vai +371 65176488 vai Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei Mirdzai Brūniņai pa tālruni +371 66930078.