Sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165 Par Skrīveru pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu  
166  
167  
168 Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai  
169  
170  
171  
172  
173  
174
175  
176 Par Neretas novada Bāriņtiesas bāriņtiesas locekles Ligitas Iubules atbrīvošanu  
177 Par Neretas novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu  
178  
179
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IV, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā  
188  
189  
190 Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Aizkraukles novada domes 2021.gada 19.augusta lēmumā Nr.80 (sēdes protokols Nr.9., 16.p.) “Par 2015.gada 23.decembra lēmuma Nr.261 (protokols Nr.16.,21.§.) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos PP” atcelšanu  
191 Par dzīvokļa īpašuma “MRS māja Nr. 693”-11, Daudzevā, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu  
192 Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Smaidas”-11, Staburaga pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu atsavināšanai  
193 Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Rītausmas”-18, Seces pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu atsavināšanai  
194 Par nekustamā īpašuma “Strazdi”, Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanu  
195 Par nekustāmā īpašuma “Trīskantnieki”, Staburaga pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanu  
196 Par nekustāmā īpašuma Mednieku ielā 11, Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, sadalīšanu  
197 Par zemes vienības “Dārziņi 3” daļas Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, nodošanu nomas lietošanā  
198 Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei un zemes izmantošanas mērķa maiņu Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā  
199 Par grozījumiem 2009.gada 25.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.10-2/26  
200 Par nekustamā īpašuma “Vēsmas”, Staburaga pagastā sadalīšanu  
201 Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar zemnieku saimniecību “Ziediņi”  
202 Par nekustamā īpašuma “Ziedi” dzīvokļa Nr.8 atsavināšanu Bebru pagastā, Aizkraukles novadā  
203  
204 Par zemes nomas līguma noslēgšanu NR Iršu pagastā, Aizkraukles novadā  
205 Par nekustamā īpašuma “Ausekļa iela 2” zemes atsavināšanu Koknesē, Aizkraukles novadā  
206 Par nekustamā īpašuma “Pērses 1” dzīvokļa Nr.2 atsavināšanu Bebru pagastā, Aizkraukles novadā  
207 Par nekustamā īpašuma “Ataugas” dzīvokļa Nr.7 atsavināšanu Bebru pagastā, Aizkraukles novadā  
208  
209  
210  
211  
212
213  
214
215  
216  
217 Par īres līguma pagarināšanu AZ  
218 Par īres līguma pagarināšanu AB  
219 Par īres līguma pagarināšanu KM  
220 Par īres līguma pagarināšanu JT  
221 Par īres līguma pagarināšanu AB  
222 Par īres līguma pagarināšanu SA  
223 Par dzīvokļa īpašuma “Gundegas” -18, Sproģi, Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu  
224 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu ZM Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā  
225 Par Neretas apvienības pārvaldes pabalstu piešķiršanu  
226 Par pašvaldībai piekrītošās zemes Pasta iela 12 daļas, Neretas pagasts, Aizkraukles novads iznomāšanu ar apbūves tiesībām  
227 Par nekustamā īpašuma „Lielmēmele ” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
228 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Upelnieki” Neretas pagasts, Aizkraukles novads  
229 Par nekustamā īpašuma “Jauntrakšini”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
230 Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes vienībai “Vizbuļi”, Stukmaņi, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads  
231 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar IT  
232 Par biroju ēkas telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
233 Par zemes nomas līguma pagarināšanu RP  
234 Par apgrūtinājuma dzēšanu īpašumam Vidzemes ielā 84, Pļaviņas, Aizkraukles novads.  
235 Par nekustamā īpašuma “Ilgciems”, Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, sadalīšanu  
236  
237  
238 Par apdzīvojamās platības piešķiršanu PB  
239 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu RS  
240 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu RK  
241 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu MM  
242 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu JT  
243 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu SS  
244
245  
246  
247 Par sociālā dzīvokļa Daugavas ielā 142-5, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, īres līguma pagarināšanu  
248 Par nekustamā īpašuma “Gāršenieki”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu  
249 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kazenes”, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
250 Par atļauju apmežot zemes vienības “Klaucāni”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, daļu  
251 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Sporta iela 15, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
252 Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 20E, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu  
253  
254  
255 Par Aizkraukles novada būvvaldes vadītāja iecelšanu amatā