Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 18. jūlijam plkst. 17.00

Tirgus izpēte nr. ANP-2023/38

Projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019), ietvaros

Eiropas Sociālā fonda logo

Pasūtītājs

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Vecākā projektu vadītāja Valērija Noreika

Kontaktinformācija

e-pasts: valerija.noreika@aizkraukle.lv, tel. +371 28298561

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz e-pastu: valerija.noreika@aizkraukle.lv vai drukātā veidā, atnesot tos uz Lāčplēša 21A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, līdz 18.07.2023. plkst. 17.00.

Prasības pretendentiem

  • Pretendents var būt
    1. fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs,
    2. juridiska persona.
  • Pretendentam jāspēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši šai cenu aptaujai pievienotās pakalpojuma/piegādes tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.

Iesniedzamie dokumenti

Piedāvājums saskaņā ar šai cenu aptaujai pievienoto piedāvājuma formu - Pielikums nr.1

Pretendenta piedāvājuma (pakalpojuma) detalizēts tehniskais apraksts.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  1. Tirgus izpētes un priekšizpētes paredzamās līgumcenas noteikšanas rezultātā Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kura finanšu piedāvājums iekļausies paredzētajā maksimālajā budžeta summā šīs procedūras iepirkumam;
  2. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas būs piedāvājis viszemāko cenu un iesniedzis piedāvājumu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām pakalpojuma/piegādes prasībām.