Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
2024. gada 25. jūnijam
Interreg

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

Neretas pagasts, Mazzalves pagasts, Pilskalnes pagasts un Jēkabpils valstspilsēta/Novads

Cenu aptaujas nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumi tūrisma speciālistu un amatnieku vizītēm Aizkraukle–Jēkabpils, projekta Nr. LL-00132 “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” “Weekend in Village” ietvaros.

Cenu aptaujas ID numurs

ANP/2.1.8/24/22

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

Kontaktpersona

Ēva Jaunošāne, projektu vadītāja

Kontaktinformācija

eva.jaunosane@aizkraukle.lv, tel. +371 29194007

Informācija par tirgus izpēti

Pakalpojums tiek iepirkts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2021.‒2027.gadam projekta “Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” „Weekend in Village ” Nr. LL-00132 ietvaros. (Aktivitāte Nr. D.2.1.1. un D.2.2.1.)

Tirgus izpētes priekšmets

 • Ēdināšanas pakalpojumi tūrisma speciālistu un amatnieku vizītēm maršrutā Aizkraukle-Jēkabpils, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
 • Pakalpojuma sniegšanas periods: 2024. gada 10. un 16. jūlijs.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

 1. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam piedāvājums : Pieteikuma forma un Finanšu  piedāvājums (2. pielikums).
 2. Pretendenti piedāvājumus (Pieteikuma formu – 2. pielikums) var iesniegt līdz 2024. gada 25. jūnijam nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: eva.jaunosane@aizkraukle.lv.
 3. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
 4. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi.

Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība

 1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu.
 2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10  (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina saņemšanas.

Iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijs

 • Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena euro bez PVN.
 • Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas iesniegs  piedāvājumu ar zemāko cenu euro bez PVN.
 • Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar lielāku pieredzi pakalpojuma sniegšanā.
 • Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.